Varan har lagts till i varukorgen
Strandskydd för små sjöar bör bli kvar
Bestämmelser 20 nov 2014
Naturvårdsverket vill inte ha något generellt undantag från strandskyddet för små sjöar och vattendrag, men man vill underlätta möjligheten att i enskilda fall få dispens. Foto: Mikael Sjöberg
Naturvårdsverket tycker inte att det är lämpligt att generellt upphäva strandskyddet för små sjöar och vattendrag. I sin redovisning till regeringen presenterar verket ändå en möjlig författningstext som kan användas om strandskyddet ska upphävas.

Naturvårdsverket fick i april 2014 i uppdrag av den tidigare alliansregeringen att föreslå hur strandskyddet skulle kunna inskränkas till att inte omfatta små sjöar och vattendrag och inte heller artificiella sjöar och vattendrag. I uppdraget ingick även att redovisa konsekvenserna.

Många nackdelar

I sin redovisning av regeringsuppdraget, M2014/1093/Nm, skriver Naturvårdsverket att nackdelarna med ett generellt undantag från strandskyddet för små sjöar och vattendrag och för artificiella sjöar och vattendrag är större än fördelarna. Inte minst när det gäller ekonomin, där kostnaderna sannolikt blir betydligt större än nyttan för samhället i stort. Naturvårdsverket har som utgångspunkt vid bedömning av effekterna definierat att små sjöar är mindre än en hektar och att små vattendrag är smalare än två meter.

Strandskyddets syfte

Ett generellt undantag från strandskyddet för små sjöar och vattendrag skulle enligt Naturvårdsverkets bedömning medföra en betydande negativ påverkan på strandskyddets syften, som är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten och att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.

Dyrare myndighetsutövning

Olika regler för mindre respektive större sjöar och vattendrag leder till ökade kostnader för myndighetsutövning, både prövning och tillsyn. Arbetsinsatsen för att ge besked till enskilda som vill veta om det är strandskydd eller inte, kommer att bli större än idag. Idag finns ingen karta som tydligt visar vilka vatten som är så små att de skulle vara undantagna och att ta fram en sådan karta skulle medföra betydande kostnader för utveckling och förvaltning.

Konsekvenser för enskilda

Ett generellt upphävande av strandskyddet enligt regeringens önskemål skulle kunna öka acceptansen för strandskyddsreglerna hos enskilda fastighetsägare, näringsidkare och exploatörer, främst på landsbygden och i glesbygd. Samtidigt kan otydlighet om var strandskydd gäller göra regelverket otydligt för den enskilde.

Liten ökning av bostadsbyggandet

Naturvårdsverket bedömer att lättnader i strandskyddet kommer att innebära att det frigörs mark för exempelvis bostadsbyggande i områden med exploateringstryck men att detta bostadsbyggande troligtvis kommer ske i mindre grad i glesbygd. Just ökat bostadsbyggande i glesbygd var ett av syftena med lättnaden.

Författningsförslag

Trots att verket är negativt till ett generellt undantag presenterar man ändå en möjlig författningstext i sin redovisning, inklusive författningskommentarer. Förslagen är uppdelade i två delar, dels för ett generellt undantag för mindre sjöar och vattendrag och dels för ett undantag som skulle gälla nyanläggning av artificiella sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket har i författningsförslagen valt att undanta vissa områden. Det gäller områden som är skyddade enligt miljöbalken, områden som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet samt nationalälvarna.

Alternativ lösning

Även om det inte ingått i Naturvårdsverkets uppdrag har verket lämnat ett alternativt förslag till hur lättnader i strandskyddet skulle kunna genomföras. Vid prövning om upphävande eller dispenser skulle en mindre sjö om maximalt 1 hektar eller ett vattendrag vars bredd är maximalt 2 meter kunna utgöra ett nytt särskilt skäl enligt sjunde kapitlet, paragraf 18 c i miljöbalken, under förutsättning att området har liten betydelse för strandskyddets syften. Då skulle en prövning göras i varje enskilt fall och kravet om fri passage kunde samtidigt beaktas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial