Varan har lagts till i varukorgen
Möjligheten till boendeinflytande begränsad
Bostäder 21 nov 2014
Boverket visar i en ny rapport hur de allmännyttiga bostadsföretagen bara erbjuder hyresgäster möjlighet till ett begränsat boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Rapporten har skrivits på uppdrag av Regeringen. Uppdraget var att följa och redovisa i vilken utsträckning och vilka former som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Uppföljningen är gjord eftersom lagen om boendeinflytande i allmännyttiga bostadsaktiebolag skärptes för ett par år sedan.

En enkät om boendeinflytande skickades ut

För att få svar på sina frågor skickade Boverket ut en enkät till landets 235 allmännyttiga bostadsaktiebolag. Det var cirka hälften som svarade. Uppdelning av boendeinflytande utgörs dels från boendeinflytande i den löpande förvaltningen och siktar främst på de frågor som påverkar hyresgästerna som kollektiv, dels från boendeinflytande som är mer individrelaterat och rör boendekostnaderna samt boendeinflytande i bolaget.

Har hyresgästerna boendeinflytande?

Det som enkäten visar är att i 87 procent, alltså de flesta, av allmännyttiga bostadsaktiebolag så arbetar man med någon form av boendeinflytande i den löpande förvaltningen.
14 bostadsbolag svarar att de av olika anledningar inte erbjuder något boendeinflytande i den löpande förvaltningen. De anger att man inte har något boendeinflytande för att det inte finns något intresse från hyresgästerna, att bostadsbolaget inte verkat för det samt att det är svårt att få till ett samarbete med de lokala hyresgästföreningarna. De bostadsbolag som inte har något boendeinflytande finner man i kommuner som har 25 000 invånare eller färre.

Vilka är formerna för boendeinflytande?

Boendeinflytande kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att hålla öppna möten, samarbeta med den lokala hyresgästföreningen eller skicka ut enkäter till de boende. Hälften av bolagen har gått lite längre och bildat arbetsgrupper där man arbetar i en mer strukturerad form. I grupperna finns det representanter för både hyresgäster och hyresvärd. En ovanlig form, som bara cirka en tiondel av bostadsbolagen använder, är boendeinflytande via hembesök.

En fjärdedel av de bolag som svarat säger att de använder olika sociala medier för att kommunicera ut information. Det är också en möjlighet för boendeinflytande.

Kan de boende påverka boendekostnaden?

Två tredjedelar av de bolag som svarat anger att hyresgästerna har möjlighet att påverka boendekostnaden. Det kan vara lägenhetsunderhåll där man har möjlighet att påverka valen och standarden i sin egen lägenhet. Självförvaltning som oftast innebär skötsel av utemiljön, trappstädning och enklare reparationsarbeten vilket ger en hyresrabatt. Individuell mätning av värme och vatten där hyresgästen kan påverka energiförbrukningen och de utgifter det innebär.
På frågan om det finns andra sätt att påverka boendekostnaden svarar bostadsbolagen att genom att hyresgästerna är varsamma om fastigheten, följer ordningsregler och anvisningar om källsortering och energibesparing så kan den totala kostnaden för fastighetsförvaltningen bli mindre och komma båda parter till gagn.

Har de boende representation i bolagsstyrelsen?

Boverket frågade också om hyresgästerna hade inflytande i bolagen genom styrelserepresentanter.
Bara fyra bolag har representanter för boende i sina styrelser. Ingen av dessa bolag har gjort det i syfte att ge boende inflytande det råkar bara slumpa sig så att styrelseledamöterna bor i beståndet.
Som skäl för att inte ha någon boenderepresentant i styrelsen så är man rädd att en boende skulle ha svårt att skilja på sitt egenintresse som hyresgäst och bolagets bästa samt sekretessfrågan i affärsbeslut. De flesta av de tillfrågade bolagen vill hellre utveckla samarbete med de boende än att de boende inkluderas i styrelsearbetet.

Den allmännyttiga bostadslagen

I jordabalken (den så kallade hyreslagen) finns en rätt till boendeinflytande som följer av reglerna i kapitel 12. Denna rätt gäller alla hyresgäster vare sig det är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag eller en privat hyresvärd.
Boendeinflytandet enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) är något som ligger utanför inflytandet enligt hyreslagen. Enlig 1 § första stycket punkt 3 i lagen (2010:879, AKBL) förväntas de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Boendeinflytandet kan alltså se ut på olika sätt.

Rapport 2014: 28, "Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget", bygger på webbenkäter och intervjuer med de allmännyttiga bostadsbolagen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial