Varan har lagts till i varukorgen
Ändrade frister för brandskyddskontroll
Bestämmelser 28 nov 2014
För att de längre intervallerna för fritidshus ska få tillämpas får ingen vara folkbokförd eller bo permanent i huset. Foto: Ulf Söderlund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd gällande sotning och brandskyddskontroll.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ger ut föreskrifter om bland annat vilka objekt som ska omfattas av lagens krav på sotning och brandskyddskontroll och inom vilka intervaller brandskyddskontrollen ska utföras. Kommunerna bestämmer hur ofta sotning ska ske. Den 1 januari 2015 börjar MSB:s nya föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6, att gälla. De ersätter då de tidigare föreskrifterna, SRVFS 2005:9.

Huvudsakliga förändringar

Den stora förändringen i de nya föreskrifterna är att fristerna för brandskyddskontrollens genomförande ändrats. Man har även gjort vissa ändringar i objektsindelningen och vissa förtydliganden för att underlätta tillämpningen av reglerna. Bland annat har MSB förtydligat att vissa regler gäller eldstäder för matlagning samt när en lokal eldstad inte ska anses utgöra den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum den står i.

Nya frister

I dagens system finns tre kontrollfrister, två, fyra eller åtta år. Fristerna i det nya systemet blir i huvudsak tre respektive sex år. För imkanaler har MSB inte gjort någon ändring vilket innebär att de även fortsättningsvis ska kontrolleras vart annat år.

Första kontroll efter nyinstallation

Reglerna om första kontroll efter nyinstallation har fått en egen paragraf. Förändringar i sak har skett när det gäller tidsförskjutningen av den första kontrollen.

Konsekvenser

De flesta fastighetsägarna får längre intervall mellan brandskyddskontrollerna och därmed lägre kostnader. De som tidigare haft åtta års intervall kan däremot drabbas av högre kostnader.

Rekommendationer om sotning

I de allmänna råden ges rekommendationer för sotningsfrister. Där har rekommendationerna för sotning av eldstäder som inte utgör huvudsaklig uppvärmningskälla och för eldstäder i fritidshus sänkts från fyra år till tre år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial