Varan har lagts till i varukorgen

Uppdatering av TräGuiden

Konstruktion 14 mar 2014
Principlösning på tak med betongpannor och underlag av träpanel, hämtad från Träguiden. Illustration: Svensk Trä
Webbportalen för träbyggande, TräGuiden, har uppdaterats med anledning av nya krav i byggregler och för att stämma överens med AMA Hus 11.

Uppdateringen av TräGuiden har gjorts i två steg, dels den 27 januari 2014, dels den 24 februari 2014. Uppdateringarna gäller:

 • brandsäkerhet
 • ytbehandling
 • isoleringsteknik
 • profiler och dimensioner
 • kvistar
 • akustik
 • dimensionering.

Brandsäkerhet

Brandkapitlet har gjorts om och anpassats till:

 • Eurokod 5
 • BBR avsnitt 5, Brandskydd
 • boken Brandsäkra trähus 3
 • europeiska brandklasser ”reaction to fire”
 • nya europeiska K-klasser.

Dessutom har illustrationer och exempel förnyats och förbättrats.

Ytbehandling

Kapitlet om ytbehandling har genomgått en grundläggande uppdatering. Det har bland annat kompletterats med tillståndsvärdering av utvändigt målat trä, projektet ”Tillman”. Även besiktningsanvisningar har lagts till.

Isoleringsteknik

Skärpta energihushållningskrav, bland annat i Boverkets byggregler och från kommuner och privata byggentreprenörer, har medfört ökad tjocklek på värmeisolering. De tekniska avsnitten har därför uppdaterats enligt dagens isoleringsnormer.

Profiler och dimensioner

I avsnittet Profiler och dimensioner har spontade ytterpanelbrädor uppdaterats enligt SS 232813:2013.
I limträsortimentet har det lagts till pelare, balkar, paneler och trall.

Avsnittet har även kompletterats med nya illustrationer och måttangivelser samt med nedladdningsbara CAD-filer över virkessortimentet.

Illustrationer på kvistar

I avsnittet om Träets uppbyggnad har visualiseringar lagts till för att visa exempel på hur olika typer av kvistar ser ut.

Akustik

En anpassning har gjorts i ljudavsnittet till kraven i nya BBR när det gäller:

 • ljudisolering
 • reduktionstal
 • stegljudsnivåer.

Nya rön från forskningsprojekten Akulite och Acuwood har beaktats, liksom nya standarder.

Dimensionering

De kapitel som rör dimensionering har uppdaterats till gällande EKS 9 avseende tabeller och beräkningsexempel.

FAKTA TräGuiden

Träguiden är ett webbaserat kunskapsmaterial om trä och träbyggande som drivs och tillhandahålls av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna. I Träguiden beskrivs varför och när trä ska väljas, och hur man ska göra när man gjort det valet. Det gäller för byggnader som i allt väsentligt byggs med trä, men även där trä kombineras med andra material. Träguiden behandlar olika typer av byggnadsverk, som exempelvis:

 • hus
 • bullerskärmar
 • broar.

I guiden finns:

 • projekteringsförutsättningar
 • produktionsmetoder
 • miljödata
 • aktuella standarder.

TräGuiden är en vidareutveckling av Träbyggnadshandböckerna och har funnits sedan 2003. Sidan uppdateras regelbundet med ny information.

FAKTA Akulite och Acuwood

På kunskapsportalen acuwood.com finns aktuell kunskap om akustik och vibrationer i lätta konstruktioner. Det är framför allt material från projekten Akulite och Acuwood samt de europeiska nätverken TU0901 och FP0702.

Syftet är att göra forskningsresultaten lättillgängliga och synliga samt inspirera till att öka intresset, inte minst bland studenter. Det mesta av innehållet är på engelska med det finns även en del material på svenska.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Underhåll Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA TräGuiden

Träguiden är ett webbaserat kunskapsmaterial om trä och träbyggande som drivs och tillhandahålls av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna. I Träguiden beskrivs varför och när trä ska väljas, och hur man ska göra när man gjort det valet. Det gäller för byggnader som i allt väsentligt byggs med trä, men även där trä kombineras med andra material. Träguiden behandlar olika typer av byggnadsverk, som exempelvis:

 • hus
 • bullerskärmar
 • broar.

I guiden finns:

 • projekteringsförutsättningar
 • produktionsmetoder
 • miljödata
 • aktuella standarder.

TräGuiden är en vidareutveckling av Träbyggnadshandböckerna och har funnits sedan 2003. Sidan uppdateras regelbundet med ny information.

FAKTA Akulite och Acuwood

På kunskapsportalen acuwood.com finns aktuell kunskap om akustik och vibrationer i lätta konstruktioner. Det är framför allt material från projekten Akulite och Acuwood samt de europeiska nätverken TU0901 och FP0702.

Syftet är att göra forskningsresultaten lättillgängliga och synliga samt inspirera till att öka intresset, inte minst bland studenter. Det mesta av innehållet är på engelska med det finns även en del material på svenska.

Fördjupningsmaterial