Varan har lagts till i varukorgen

Undersökning om brister vid dimensionering

Konstruktion 6 mar 2014
Sexton konstruktörer fick räkna på detta femvånings bostadshus med studentlägenheter i den undersökning av hur konstruktörer dimensionerar, som genomfördes år 2012. Illustration: Martin Fröderberg
Under senare år har det förekommit flera olyckor då byggnadsverk rasat under uppförande, i några fall med dödlig utgång. Dessa olyckor har föranlett en riksomfattande undersökning av konstruktörernas sätt att jobba.

Under de senaste åren har tre allvarliga olyckor som berott på brister i de bärande konstruktionerna inträffat i Sverige:

  • i maj 2012 kollapsade en trevåningsbyggnad i Ystad
  • i Kista rasade en balk år 2008. En person dog och två personer blev svårt skadade
  • vid bygget av Botniabanan, också det år 2008, rasade en bro och det dog två personer.

Riksomfattande undersökning

Under sommaren och hösten 2012 genomförde Martin Fröderberg, industridoktorand Tyréns/avdelningen för konstruktionsteknik vid Lunds tekniska högskola, en riksomfattande undersökning bland konstruktörer för att mäta hur mycket deras resultat varierar. I undersökningen deltog sexton svenska konstruktörer som alla fick samma uppgift att lösa. Utifrån ett arkitektunderlag skulle de:

  • kontrollera föreslagna dimensioner
  • dimensionera byggnadens betongpelare
  • göra en lastnedräkning.

För att göra undersökningen mer verklighetsnära begränsades den tid konstruktörerna fick ersättning för till åtta timmar.

Stor spridning

Det var en mycket stor spridning på de resultat som redovisades. På vissa pelare varierade lasten med en faktor tre mellan högsta och lägsta värde, trots att man hade gått in med samma förutsättningar. Det som låg till grund för olikheterna var dels vilken totallast man gått in med och dels hur man fördelat lasten mellan pelarna. Skillnaderna berodde både på normtolkning och på de påslag som gjordes för att kompensera för osäkerheter.

Den största skillnaden låg i hur man fördelat lasterna mellan de olika pelarna. Något som är allvarligt eftersom det visar på brister i den grundläggande förståelsen och att man har gjort felaktiga antaganden.

Kontroll

Deltagarna fick även beskriva hur deras arbete kontrolleras och granskas. Alla kontor, stora som små, beskrev att granskning regleras av företagets kvalitetssystem som föreskriver att ritningar kontrolleras innan leverans men inte de beräkningar som ligger till grund för ritningarna. Kontroll av beräkningarna genomförs som egenkontroll. Det innebär att fel kopplade till kunskapsluckor eller tankelapsus inte fångas upp av företagens kvalitetssystem. 

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter