Varan har lagts till i varukorgen
Smart renovering spar energi
Energi 28 mar 2014
Projektet ”Ett hus – fem möjligheter” utgår från fem olika scenarier för energibesparing vid renovering av bland annat miljonprogrammet. Foto: WSP.
Resultatet av studien ”Ett hus – fem möjligheter” visar att man med enkla medel kan halvera energianvändningen. Allt presenteras på utställningen "Renovera energismart" vid Nordbygg 2014.

Projektet utgår från fem olika scenarier för energibesparing vid renovering av bland annat miljonprogrammet. Syftet är att det ska bli lättare för ägare av fastigheter att nå en kostnadsoptimal energieffektivisering vid renoveringen av sina hus. Målet är att minska energianvändningen med 50 procent.

Monter

På Nordbygg kommer det att hållas kortseminarium i montern "Renovera energismart" där det berättas mer detaljerat kring BeBo-projektet och vad det resulterat i.
Att lyssna på seminarierna och titta på presentationerna ska ge inspiration till besökarna att diskutera de olika lösningarna.

– Jag hoppas att det kommer många besökare till vår monter och ser gärna att de är kritiska till vad de ser och hör. Om man går runt i montern och tittar och sedan börjar diskutera frågan så måste man förr eller senare ta ställning säger Roland Jonsson, energichef på HSB och initiativtagare till projektet.

Projektet

BeBo projektet för energibesparing visar vilka av de fem olika åtgärdspaket som är lönsamma i olika kommuner. Beräkningar har gjorts av konsulter och BeBo tillsammans. Ett problem är att de som ska renovera pratar med många aktörer som har olika åsikt om vad som behöver åtgärdas. Beställaren får svårt att bestämma sig. Ingen energieffektiv renovering alls kan bli resultatet. Nu får man ett hjälpmedel i BeBos fem valbara alternativ. Fastighetsägaren får möjlighet att välja den lösning som passar bäst.

Tio kommuner runt Stockholm är utvalda. Det är Eskilstuna, Stockholms Stad, Huddinge, Västerås, Enköping, Jakobsberg, Tyresö, Solna, Södertälje och Nacka.
Energileverantörer är ortens fjärrvärmeleverantörer och när det gäller elöverförningen så är det den lokala nätoperatören. Man kommer inte att detaljredovisa elpriset utan sätter ett fast värde eftersom syftet inte är att jämföra elleverantörerna.

Genomförandet

Typhuset i Landskrona från 1970-talet är ordentligt uppmätt och det finns fem olika paket att välja mellan för att renovera energieffektivt. Alla fem paketlösningar är applicerade på de tio kommunerna. Tittar man på olika kommuner så skiljer sig kostnaden åt.

Paketlösning 1 är något kontroversiell eftersom det innebär att ersätta det befintliga bostadshuset med ett nybyggt. Alternativet är medtaget för att få fastighetsägarna att tänka till. Många fastighetsägare avstår från att renovera och då hamnar man så småningom i ett rivningsläge.

– I stället för att riva kan man komma nästan lika långt med underhåll av en befintlig fastighet.
För att spara energi så är inte bästa alternativet att riva och bygga nytt utan att vårda det man har, säger Roland Jonsson.

Paketlösning 2 innebär att renovera med fokus på klimatskal.
Alingsås är exempel på en kommun som byggt ett nytt hus byggs i den gamla stommen. Alla lägenheter blir renoverade men boendekostnaden ökar.

Miljonprogrammet började byggas 1965 vilket var samma år som Volvo PV slutade tillverkas. Husen finns kvar men det rullar knappt några Volvo PV på våra vägar. Allt har olika cykler, husen har sina. Hus som man struntar i att underhålla har en hög tröskel att ta sig över för att kunna återställas till nyskick, säger Roland Jonsson.

I Paketlösning 3, som är det gröna alternativet, använder man bland annat förnybar energiproduktion.

Roland Jonsson berättar att de tittar på en ny lösning på varmvattensidan. Det är inte riktigt klart hur det kommer att se ut men det kommer att presenteras under Nordbygg.

Idag är varmvattenanvändningen 38 kWh/m² + varmvattencirkulation 10 kWh/m² för att hålla ledningarna varma = 48 kWh/m². Den nya lösningen kommer bara att dra 8 kWh/m². Samtidigt tittar man på en FTX-ventilation där man spar 40 kWh/m². Det betyder att man går från totalt 160 kWh/m² till 80 kWh/m². Med två enkla åtgärder kan man halvera energianvändningen, vilket var målet.

Som exempel på grön lösning berättar Roland Jonsson att HSB har ett nytt hus på gång i Nacka (HSB FXT) där man arbetar med från- och tilluft. Man använder sig av bergvärme och värmer tilluften till värmeväxlaren med rör ner i backen och en cirkulationspump. Sommartid kan man kyla luften till lägenheterna. Kostnaden ligger på 100 kronor/m². Det blir halverat koldioxidutsläpp och man sänker kostnaden för effekt och drift och får samtidigt ett bra inneklimat.

Energiåtervinning via avloppsvärmeväxlare är också något man kommer att titta på för paket 3.

Paketlösning 4 renoverar med installationsfokus.
Det är viktigt när man tittar på energiförbrukningen att man har rätt beräkningsprogram för att få fram nyanseringarna i energianvändningen. Kompetens på förvaltningssidan är viktigt för att få ned kostnaden för energianvändning. Om man kan mycket om sina system kan man justera och ställa in dem för maximalt utbyte.

I paketlösning 5 så installeras både bergvärme- och frånluftspump. För att få ned kostnaden på effekt kompletterar man med el och fjärrvärme.

Effekt kostar pengar

Alla är överens om att effekt kommer att kosta pengar i framtiden.

– Det är viktigt att sätta mål och ta fram bra grunddata när man funderar över vilken lösning man ska välja. Jag har haft en väldigt bra dialog med energileverantörerna. Det känns som om vi strävar mot samma mål. Beroende på metod kommer miljöbelastning och kostnad att vara olika. Om leverantörer och kunder har en dialog så gör det att man väljer rätt saker som gynnar bägge parter, säger Roland Jonsson.

Ett önskescenario skulle vara att alla elleverantörer har tabeller på sina webbsidor där man kan se hur många kWh man spar genom olika energieffektiva renoveringar, till exempel genom att byta fönster.
Beroende på elleverantörens nättaxa är det olika värt. Det skulle vara till stor hjälp för att få fram ett bra underlag för att fatta beslut om vilken/vilka åtgärder man ska satsa på. Idag fattas ofta beslut på bristfälliga underlag.

Om man gör en energibesparing om 25 procent så minskar energikostnaden med 12,5 procent visar en Nils Holgersson-rapport.

– HSB har själva satt upp ett mål att halvera koldioxidutsläppen till 2023, då HSB fyller 100 år, avslutar Roland Jonsson.

FAKTA BeBo

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har varit verksam sedan 1989 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare (Riksbyggen, VVS-företagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, VVS-fabrikanternas råd och Svensk Ventilation) inom energiområdet. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter kommer ut på marknad.

BeBos verksamhet har bedrivits inom bland annat områdena kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, ventilationssystem, trapphusbelysning, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög grad inspirerat till nyutveckling.

FAKTA FTX-ventilation

Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett mekaniskt system.
Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under kontrollerade förhållanden. Detta sammanlänkas i en värmeväxlare som sköter värmeåtervinningen. Fördelen ligger främst i att den tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen, som mest skiljer det bara 5-7 grader. Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA BeBo

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har varit verksam sedan 1989 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare (Riksbyggen, VVS-företagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, VVS-fabrikanternas råd och Svensk Ventilation) inom energiområdet. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter kommer ut på marknad.

BeBos verksamhet har bedrivits inom bland annat områdena kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, ventilationssystem, trapphusbelysning, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög grad inspirerat till nyutveckling.

FAKTA FTX-ventilation

Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett mekaniskt system.
Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under kontrollerade förhållanden. Detta sammanlänkas i en värmeväxlare som sköter värmeåtervinningen. Fördelen ligger främst i att den tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen, som mest skiljer det bara 5-7 grader. Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal.

Fördjupningsmaterial