Varan har lagts till i varukorgen

Sena betalningar bekämpas

Energi 4 mar 2014
I slutet av januari arrangerade EU-kommissionen ett seminarium om EU-direktivet 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Bland annat föreläste EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt. Foto: EU-kommissionen.
EU-direktivet om sena betalningar har skapats för att minska antalet sena betalningar vid handelstransaktioner. EU-kommissionen har startat en informationskampanj om de nya rättigheterna som direktivet innebär.

Varje år går flera små och medelstora företag i Sverige i konkurs på grund av att deras kunder inte betalar sina räkningar i tid. Under 2013 uppger 66 procent av företagen att de haft problem med likviditeten på grund av sena betalningar.

Den genomsnittliga betalningstiden i Sverige under 2013 var 37 dagar för transaktioner mellan företag, och 35 dagar för transaktioner mellan offentliga myndigheter och företag.

Nya regler med nytt direktiv

I och med det nya direktivet måste myndigheter betala för varor och tjänster inom 30 kalenderdagar eller, i exceptionella fall, inom 60 kalenderdagar. Företag bör betala sina fakturor inom 60 kalenderdagar, om de inte uttryckligen kommit överens om annat och om det inte är grovt oskäligt gentemot fordringsägarna.

För att bromsa den skadliga utvecklingen infördes EU-direktivet 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Direktivet trädde i kraft 15 mars 2011 men implementerades i svensk lagstiftning genom ett riksdagsbeslut den 23 januari 2013. Lagändringarna började gälla i Sverige från och med 16 mars 2013.

Informerar om företagens rättigheter

För att små och medelstora företag ska känna till de rättigheter som direktivet innebär och hur dessa rättigheter kan hävdas, har EU-kommissionen startat en informationskampanj med informationsseminarier i samtliga 28 medlemsstater. Kampanjen inleddes den 5 oktober 2013 i Rom och den 21 januari i år, arrangerade man ett seminarium i Stockholm där bland annat EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt och statssekreterare Magnus G. Graner från justitiedepartementet medverkade.

Syftet med kampanjen är skapa en medvetenhet och förståelse för hur sena betalningar påverkar företag samt för hur direktivet kan tillämpas och vilka effekter det har. Kampanjen är också ett forum för kunskapsspridning om vilka metoder små- och medelstora företag kan använda för att få betalt snabbare.

De nya reglerna i korthet:

  • Offentliga myndigheter måste betala för de varor och tjänster de köper in inom 30 dagar, eller om det finns synnerliga omständigheter, inom 60 dagar.
  • Företag ska betala sina fakturor senast inom 60 dagar, om de inte uttryckligen kommit överens om någonting annat och om detta inte är till avsevärd nackdel för fordringsägaren.
  • Företag har automatiskt rätt att kräva ränta för uteblivna betalningar och kan få ett fast minimibelopp på 40 euro som kompensation för inkassokostnader.
  • Den lagstadgade räntesatsen för sena betalningar höjs till minst 8 procentenheter över Europeiska centralbankens referensränta. Offentliga myndigheter har inte rätt att använda en fast räntesats för sena betalningar under detta tröskelvärde.
  • Företag får större möjligheter att bestrida synnerligen orättvisa villkor och skadlig praxis i nationella domstolar.
  • Medlemsstaterna måste publicera räntesatserna för sena betalningar så att alla inblandade parter har tillgång till informationen.
  • Medlemsstaterna uppmanas upprätta riktlinjer för snabbare betalningar.
  • Medlemsstaterna kan fortsätta att använda eller verkställa lagar och förordningar som är mer fördelaktiga för fordringsägaren än vad som anges i direktivet.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial