Varan har lagts till i varukorgen
Första tidsgränsen för PCB-sanering
Miljö 4 apr 2014
Sanering av fasadfog som innehåller PCB. Foto: Gunilla Rex.
PCB-förordningen innehåller regler för hur arbetet med sanering av PCB i byggnader ska gå till. Tidsgränserna för när sanering ska vara utförd är satta efter när husen byggdes och uppmätt PCB-halt. 30 juni i år infaller första tidsgränsen.

– Det är fastighetsägarens ansvar att se till att saneringen utförs i tid. Sanering ska alltid föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten som i de flesta fall är kommunen. För många bostadshus är tidsgränsen för sanering redan i sommar men för invändiga fog- och golvmassor och industribyggnader gäller en senare tidsgräns i juni 2016, säger Emil Jansson som tillsynsvägleder inom området på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Behövs PCB-sanering för byggnaden

En inventering ska göras för att bedöma om det behövs en sanering. I alla byggnader där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956-1973 ska ha inventerats senast 30 juni 2008. Resultatet ska ha redovisats för tillsynsmyndigheten.

Sanering

Sanering av byggnader med mer än 500 vikt-ppm PBC ska ha skett senast den 30 juni 2014 eller 30 juni 2016. Ägaren till en byggnad eller anläggning där halten är 50-500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Tidsgränser

30 juni 2014

  • om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969.

30 juni 2016

  • om massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973
  • om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973
  • om massan har använts inomhus.

I samband med renovering, ombyggnad eller rivning

  • om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Anmälan om sanering

Anmälan om PCB-sanering ska göras senast tre veckor innan saneringsarbetet påbörjas.
I anmälan ska uppgifter finnas som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma de effekter som åtgärden kan ha på människors hälsa och på miljön.

Krav genom föreläggande

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på fastighetsägare genom föreläggande som kan förenas med vite. Det finns inga miljösanktionsavgifter kopplade till PCB-förordningen och straffbestämmelserna i miljöbalken är inte tillämpliga i de fall inventering eller sanering inte har genomförts i tid. Att genomföra en sanering utan att anmäla detta till tillsynsmyndigheten kan dock utgöra otillåten miljöverksamhet enligt miljöbalken.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial