Varan har lagts till i varukorgen

Förebyggande brandskydd för skolbyggnader

Teknik 26 feb 2014
En liten brand utanför byggnaden kan spridas upp längs fasaden och in på vinden. Illustration: Nils Johansson.
I Sverige brinner det i minst en skola om dagen och hälften av dessa bränder är anlagda. I en rapport från SBUF beskrivs hur anlagda bränder kan förhindras och hur konsekvenserna av en brand kan minskas.

Avdelningen för brandteknik och riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola har tillsammans med SP Brandteknik genomfört ett forskningsprojekt om tekniska system för att förebygga och begränsa konsekvenserna av anlagd brand i skolbyggnader. Resultaten redovisas i form av en projekteringshandbok, Projektering av brandskydd, med undertiteln, För att minska risken och konsekvenserna av anlagd brand i skolbyggnader, samt en folder med samma namn.

Målgruppen för handboken och foldern är:

 • byggprojektörer
 • arkitekter
 • kommunala fastighetsbolag.

Utökat brandskydd

Handbokens råd går utöver de grundläggande kraven i Boverkets byggregler, BBR, och ska i första hand tillämpas när det finns behov av ett utökat brandskydd. Det kan exempelvis bli aktuellt om byggnaden blir isolerad eller obevakad delar av dygnet eller helger och om det förekommer skadegörelse och nedskräpning i området.

Om skolan eller förskolan är en enplansbyggnad med utskjutande takfot kan det också finnas skäl att överväga ett utökat brandskydd.

Projekteringsråd

Projekteringsråden har i första hand en teknisk karaktär men det finns även förslag på organisatoriska åtgärder. Råd ges om:

 • tekniska åtgärder
 • byggnadens utformning
 • utformning av skolgården
 • åtgärder i samråd med räddningstjänsten.

Det ges även råd för brandskydd under byggskedet och under driftsskedet. Sist i foldern finns de flesta av råden sammanfattade i en checklista.

Tekniska åtgärder

De tekniska åtgärder som kan tas till vid ett utökat brandskydd är:

 1. automatiskt brandlarm
 2. skydd för utvändiga bränder
 3. automatiskt sprinklersystem.

Skydd för utvändiga bränder kan vara i form av ett detektionssystem eller skydd av takfoten.

Byggnadens utformning

Planera byggnaden så att det inte blir områden nära byggnaden med liten eller ingen insyn. Försök också att hindra fordon från att köra intill byggnaden.

Både fasadmaterial och eventuella skärmtak utförs i obrännbart material. Skärmtak förses med lanterniner som kan släppa igenom varma gaser. Undvik stora glaspartier eller utför dem i okrossbart glas, åtminstone i bottenvåningen.

Utformning av skolgården

Träd och buskar ska inte försämra insynen på skolgården. Både gården och byggnadens fasad bör vara belysta och armaturen ska vara robust och placeras så att den inte kan saboteras. Papperskorgar bör vara obrännbara och fast monterade, på behörigt avstånd från byggnaden. Sopkärl bör placeras på särskilda uppställningsplatser. Om de är flyttbara ska de vara inhägnade bakom lås.

Avstånd till mindre förrådsbyggnad, sopcontainers etc. bör inte vara mindre än åtta meter från skolbyggnaden.

Räddningstjänstens insats

I samråd med räddningstjänsten bestäms:

 • centralapparatens placering
 • markeringarna av brandcellsgränser.
FAKTA Skolbränder

Varje år inträffar knappt:

 • 400 bränder på skolor
 • 100 bränder på förskolor.

De flesta bränderna får begränsade konsekvenser men några blir riktigt omfattande och orsakar stora materiella kostnader. Kostnaderna för bränder i skolbyggnader är cirka 500 miljoner kronor per år i Sverige vilket motsvarar ungefär 10-12 procent av de totala kostnaderna av bränder i landet.

De vanligaste brandorsakerna i både skolor och förskolor är ”anlagd brand”:

 • 47 procent av alla bränder i skolor
 • 40 procent av alla bränder i förskolor.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Skolbränder

Varje år inträffar knappt:

 • 400 bränder på skolor
 • 100 bränder på förskolor.

De flesta bränderna får begränsade konsekvenser men några blir riktigt omfattande och orsakar stora materiella kostnader. Kostnaderna för bränder i skolbyggnader är cirka 500 miljoner kronor per år i Sverige vilket motsvarar ungefär 10-12 procent av de totala kostnaderna av bränder i landet.

De vanligaste brandorsakerna i både skolor och förskolor är ”anlagd brand”:

 • 47 procent av alla bränder i skolor
 • 40 procent av alla bränder i förskolor.
Fördjupningsmaterial