Varan har lagts till i varukorgen
Risker med välisolerade parallelltak
Teknik 28 maj 2014
Ett välisolerat parallelltak bör fuktdimensioneras. Foto: Ulf Söderlund
Ett välisolerat parallelltak ska vara ventilerat, exponerat mot söder, färdigställt första april och försett med sedumtak. Enligt en rapport från KTH är chansen då störst för att man ska slippa problem med mikrobiell påväxt.

Dagens och morgondagens byggregler och energipriser medför att allt tjockare isolering väljs i takkonstruktionen. Det innebär att temperaturen över takets yttre delar minskar och den relativa fuktigheten höjs där. Funkishus som har parallelltak är populära just nu. I parallelltak finns risk att fuktigt material byggs in mellan relativt täta skikt vilket leder till att det tar längre tid för byggfukten att torka. Detta kan resultera i höga relativa fuktigheter över konstruktionen och att risken för mikrobiell påväxt ökar. I ett examensarbete har Harzin Latif & Sourosh Ehsina vid KTH gjort riskbedömning av parallelltak med olika uppbyggnad med hjälp av Wufi 2D där resultat analyserats i Wufi Bio.

Wufi 2D är ett program för datasimuleringar av fukt- och värmetransport i byggnader. Wufi Bio är ett program för bedömning av sannolikheten för mikrobiell påväxt utifrån indata som hämtas från beräkningar i Wufi 2D.

Parallelltak med 20 graders lutning

I studien bedömdes risken för mikrobiell tillväxt i parallelltak med 20 graders lutning, takstolar av lättbalkar med dimensionen 500 mm och c/c 1200 samt belägen i Stockholms uteklimat.

De takkonstruktioner som utreddes var ventilerade respektive oventilerade, isolerade med antingen mineralull eller cellulosafibrer. Även skillnader mellan takets exponeringsriktning, färdigställandedatum samt två olika utvändiga ytskikt, plåt respektive sedum studerades.

Välj ventilerad takkonstruktion

Beräkningar gjordes över en treårsperiod. I normalfall torkar byggfukten ut det första året i en ventilerad takkonstruktion. I en oventilerad takkonstruktion visade det sig att inbyggnadsfukten inte kan torka ut utan stannar mellan två täta skikt (ångspärr och underlagspapp) under de beräknade åren, vilket innebär en ökad risk.

Färdigt på våren

Enligt rapporten ska taket vara färdigt på våren. Uttorkningstiden för ett tak som färdigställs 1 april är cirka 1 månad medan uttorkningstiden den 1 oktober är cirka 8 månader.

Takmaterial och exponering

Beräkningarna indikerar att det är mindre risk för mikrobiell påväxt på ett sedumtak än ett plåttak samt tak exponerat mot söder än på ett tak exponerat mot norr.

Isoleringsmaterial

Mineralull indikerar marginellt lägre risk än cellulosafiber. Då cellolusa är en träbaserad produkt med hög fuktupptagningsförmåga gäller det att välja en isolering med låg inbyggnadsfuktkvot.

Fuktsäkerhetsprojektering i tidigt skede

Även om undersökningen ger en indikation på vilka utföranden som är mer eller mindre riskabla är den slutliga rekommendationen att en takkonstruktion ska fuktdimensioneras efter dess förutsättningar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial