Varan har lagts till i varukorgen
Nya sanktionsavgifter för arbetsmiljöbrott
Energi 26 maj 2014
Ett fyrtiotal föreskrifter berörs när Arbetsmiljöverket inför sanktionsavgifter. Foto: Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier.
Nya sanktionsavgifter ska stärka Arbetsmiljöverket i kampen mot arbetsmiljöbrott. Flera föreskrifter som är relevanta för byggbranschen berörs av det nya systemet, som träder i kraft den 1 juli i år.

Idag leder många anmälningar om arbetsmiljöbrott inte till straff och dessutom är utredningarna resurskrävande då både Arbetsmiljöverket, polis och åklagare är inblandade. Med detta som bakgrund har riksdagen beslutat att göra en lagändring i arbetsmiljölagen genom att införa ett nytt system med sanktioner som ska blir mer effektivt, mindre resurskrävande och enklare.

– Med systemet hoppas vi motivera arbetsgivare att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete och förebygga osund konkurrens. Om någon skadas eller dör i arbetet är det fortfarande domstolsprocess och straff som gäller, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Avgiftens storlek varierar

I och med det nya systemet är det Arbetsmiljöverket som beslutar om man ska betala en sanktionsavgift, istället för att frågan går till polis, åklagare och domstol.

Sanktionsavgiftens storlek varierar från 5 000 kronor till en miljon kronor beroende på vilken risknivå överträdelsen har; en överträdelse med en risk för fara för livet kostar exempelvis mer än en överträdelse i en lägre risknivå. Avgiften är antingen fast eller differentierad.

– I de fall avgiften är differentierad beräknas avgiften efter antalet sysselsatta i företaget eller organisationen – inte bara de som jobbar på den aktuella arbetsplatsen, säger Mona Esping, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Det innebär att stora företag får betala mindre än små företag.

– Men det finns ett max-tak. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta, säger hon.

Risknivån avgör avgiftens storlek

Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. Av dessa är flera relaterade till bygg- och anläggningsarbete. I föreskriften AFS 2014:26 Byggnads- och anläggningsarbete har bland annat följande paragrafer blivit förenade med sanktionsavgift:

  • 7 § Byggherre som inte lämnat förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan vissa byggen påbörjats ska betala en sanktionsavgift om 5 000 kronor.
  • 8 § Byggherre som inte upprättat arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor där projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs. Om förhandsanmälan inte krävs är avgiften 10 000 kronor.

Det har även tillkommit två nya paragrafer, 60a § och 92a § för fallrisker och takarbeten, där en differentierad sanktionsavgift har införts. Här är den lägsta avgiften 40 000 kr och den högsta avgiften 400 000 kronor om man bryter mot bestämmelsen. Dessa två paragrafer börjar gälla från den 1 januari 2015.

Sanktionsavgift för asbets har tillkommit

I föreskriften om Asbest har 12 § om rivning haft en sanktionsregel sedan tidigare. Då var beloppet 50 000 kronor. Genom AFS 2014:27 kan sanktionsavgiften bli upp till 400 000 kronor. Det har dessutom tillkommit sanktionsavgifter i ytterligare fyra paragrafer, bland annat i 36 §, där det ställs krav på utbildningsbevis.

De flesta straff tas bort

När den nya lagen träder i kraft, tas i princip alla straff bort från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Några få undantag finns, exempelvis föreskriften om minderårigas arbetsmiljö.

– Den föreskriften är så pass viktig så den har vi valt att behålla som den här. Inga minderåriga ska arbeta på farliga arbetsplatser, säger Gunnel Gyllensvaan jurist på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kan dock även fortsättningsvis rikta förelägganden och förbud med vite mot den som överträder bestämmelserna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö Produktion Bestämmelser Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial