Varan har lagts till i varukorgen
Nya handböcker för arbete på väg
Underhåll 22 maj 2014
Handböcker om arbete på väg ska hjälpa landets kommuner i frågor som rör vägarbete. Foto: Per Andersson.
Det finns flera viktiga faktorer att ta hänsyn till när ett vägarbete ska planeras och utföras. Nu har det kommit ut två handböcker i ämnet.

Arbete på gator och vägar berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen. Det är viktigt för trafiksäkerheten att vägarbeten planeras och utförs med hänsyn till dessa faktorer.

Samtidigt behövs planering och åtgärder för att uppfylla vägarbetarens krav på säkerhet och skydd mot påkörning, buller, avgaser, vibrationer, ljus och klimatfaktorer som kyla och värme, regn och vind.

Bra stöd för kommuner

I Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, nya handbok Arbete på väg, presenteras förutsättningar för olika typer av vägarbeten. Handboken som omfattar alla typer av vägar – från minsta återvändsgata till genomfartsled ska vara ett stöd för kommunernas handläggare vid planering, genomförande eller godkännande av arbete på väg.

Innehållet är fördelat på totalt 13 kapitel som bland annat tar upp följande ämnen;

 • schakt vid vägarbete
 • fordon vid vägarbete
 • klassning av väg- och gatunät
 • säkerhet vid vägarbete
 • information i samband med trafikarbete.

I handboken behandlas också översiktligt en del allmänna bestämmelser om ansvar för utmärkning av vägarbeten, planering av vägarbetet, trafikreglering med mera och ska vara ett komplement till:

 • Vägmärkesförordningen (VMF)
 • Trafikförordningen (TrF)
 • Väglagen (VägL)
 • Ordningslagen (OL)
 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Plan och bygglagen (PBL)
 • Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS)
 • Vägverkets Författningssamling (VVFS).

Ytterligare en handbok

Ramudden, ett uthyrningsföretag av trafikanordningar, har utgått från SKL:s skrift och gjort ett eget material om "Arbete på väg" ihop med ett antal kommuner kring Göteborg. Boken som innehåller fler bilder och kortare text än SKL:s skrift, ska bringa klarhet i regelverket och hjälpa kommuner vid exempelvis upphandlingar.

Ett stort antal kommuner, från norr till söder, jobbar idag med handboken, något som innebär flera fördelar menar Ramudden:

 • Entreprenörer som skall räkna på arbeten får tydliga anvisningar på vad som gäller beträffande säkerheten.
 • Kommunerna får jämförbara offerter på sina förfrågningar eftersom alla måste ta med säkerheten i sina anbud.
 • Entreprenörer som rör sig mellan olika Kommuner ”känner en trygghet” i att regelverket är detsamma.

För att det ska vara enkelt att ha tillgång till handboken, i exempelvis grävmaskinen, så har man valt att göra den i det mindre formatet A5. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll Vägar och gator Arbetsmiljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial