Varan har lagts till i varukorgen
Klimatpåverkan från byggandet lika stor som från driften
Energi 23 maj 2014
Val av stomsystem har stor inverkan på miljöbelastningen under produktionsfasen. Foto: Ulf Söderlund
I dag är klimatpåverkan från att bygga ett modernt flerbostadshus lika stor som klimatpåverkan av husets driftenergi under 50 år. IVL tycker därför att det ska bli obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan under byggprocessen.

I rapporten ”Hållbar användning av naturresurser (BWR 7) – andelen nedströms klimatpåverkan för byggnader” redovisar IVL Svenska Miljöinstitutet AB miljöpåverkan under byggprocessen. I rapporten efterlyser Martin Erlandsson, IVL, ett lagkrav som innebär att miljöpåverkan ska redovisas för större byggprojekt eller ombyggnader. I dag ställs krav på en byggnads energianvändning i Boverkets byggregler samtidigt som miljöpåverkan för att bygga är helt oreglerad.

Minskad energianvändning i driftskedet

Energianvändningen under en byggnads driftskede har minskat kraftigt de senaste åren eftersom det blir allt vanligare med passivhus och andra typer av lågenergibyggnader. Den el och värme som köps till byggnaden kommer dessutom allt oftare från förnybara energikällor som sol, vind och vatten, med mindre klimatpåverkan än fossil energi. Även kärnkraften har en låg klimatpåverkan.

Redan år 2006 påtalade Kretsloppsrådet i en utredning att byggprocessen och byggprodukternas andel av klimatpåverkan var cirka 26 procent, en andel som enligt Boverkets bedömning hade stigit till 40 procent år 2009.

Tio flerbostadshus studerade

IVL har gjort en studie som omfattar tio nyproducerade flerbostadshus. Klimatpåverkan för produktionen av byggnaderna har med hjälp av livscykelanalys jämförts med samma byggnaders specifika energianvändning. Resultatet visar att klimatpåverkan under produktionsfasen är jämförbar med samma byggnads energianvändning under 50 år.

Med produktionsfasen avses:

  • materialutvinning
  • materialtillverkning
  • transporter
  • själva byggnadens produktion.

Slutsatser från studien

Med stöd av de livscykelanalyser (LCA) som Martin Erlandsson genomfört drar han följande slutsatser:

  • I ett modernt flerbostadshus är bidraget till klimatpåverkan av att bygga huset likvärdigt med klimatpåverkan från driftenergin under 50 år.
  • Att bygga för låg energianvändning under driften innebär inte högre klimatpåverkan för att bygga huset.
  • Den extra klimatpåverkan som energieffektiva byggnader kräver i form av extra isolering, lufttätt klimatskal, effektiv installationsutrustning, passivhusfönser med mera är betydligt mindre i förhållande till val av byggteknik i övrigt, så som stomval.

Indikator för hållbar resursanvändning

I ett pågående SBUF-projekt tänker man ta fram ett förslag på en indikator på byggnadsverksnivå för hållbar resursanvändning av naturresurser. Denna indikator ska kunna utvidgas för att även ta hänsyn till drift- och underhåll av byggnaden och ett tänkt rivningsskede. Den första delrapporten från SBUF-projektet ska vara klar i juni 2014 och slutrapporten i december 2014.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Miljö
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial