Varan har lagts till i varukorgen

Klart vilka avloppsprojekt som får anslag

Syftet med projekten som tilldelats pengar av HaV är att de ska bidra till att minska utsläppen från enskilda av lopp. Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
I mars utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, totalt 3,5 miljoner för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna.

- Vi fick in så många intressanta förslag att vi valde att skjuta till mer pengar, totalt får de elva projekt som valts ut dela på drygt 4,7 miljoner kronor, säger Åsa Gunnarsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV i ett pressmeddelande.

HaV har sedan juni 2011 ansvar för tillsynsvägledning för små avlopp. Idag finns ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans.

I december 2012 fick HaV i uppdrag av regeringen att i samarbete med Boverket se över regleringen och ta fram styrmedel för att öka åtgärdstakten av bristande små avloppsanläggningar. Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är två förslag som fanns med i den rapport som HaV överlämnade till regeringen i september 2013.

- Små avloppsanläggningarna är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och risk för smittspridning. En slutsats i regeringsuppdraget är att åtgärdstakten är alldeles för låg, säger Åsa Gunnarsson.

Elva projekt har valts ut

Totalt fick HaV in 39 intresseanmälningar och av dessa har nu elva valts ut. De handlar om utveckling av praktiska verktyg som underlättar bedömningar vid prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar, exempelvis inom smittskydd.

De handlar också om projekt för test, utvärdering och jämförelse av olika reningstekniker för exempelvis smittämnen, syreförbrukande ämnen och näringsämnen. Följande projekt får dela på miljonerna;

  • Kungsbacka och Östhammars kommun. Utvärdering av enskilda avloppsanläggningar med fokus på kretsloppslösningar, 150 197 kronor.
  • WSP Sverige AB. Förstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och effektiv tillsyn av små avlopp, 346 500 kronor
  • Chalmers tekniska högskola. Verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar, 652 000 kronor.
  • Knivsta. Vakuumtoaletter i befintliga hus, metoder och kostnader för installation, 175 000 kronor.
  • Institutet för jordbruks- & miljöteknik, JTI. GIS-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd, demonstrationsprojekt, (GIS - Geografiska informationssystem) 639 000 kronor.
  • Campus Roslagen AB. Metod för provning av BDT-anläggningar, 370 920 kronor.Lantbrukarnas riksförbund,
  • LRF. Hållbart kretslopp av små avlopp, 365 000 kronor.VA-guiden AB. VA-rådgivning, stöd för effektiv tillsyn av små avlopp, 190 000 kronor.
  • Avloppsguidens användarförening. Metodutveckling för likriktadtillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll, 900 000 kronor.
  • Institutet för jordbruks- & miljöteknik, JTI. Riktlinjer för användning av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar, 520 000 kronor.
  • Va-guiden AB. Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp, fosforretention och smittskydd, 489 000 kronor.

De projekt som fått bidrag ska i huvudsak vara slutförda före den 31 december 2014. Slutrapport till Havs- och vattenmyndigheten ska vara inlämnad senast den 28 februari.

FAKTA Om utlysningen

Målet med utlysningen är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om utlysningen

Målet med utlysningen är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar.