Varan har lagts till i varukorgen
Rivning krävdes för att slippa sanktionsavgift
Juridik 3 jun 2014
Mark- och miljööverdomstolen anser att rättelse enligt paragraf 54 i plan- och bygglagens kapitel 11 innebär återställande genom rivning. Foto: Anders Wester
En byggherre som påbörjat byggnation utan startbesked fick betala sanktionsavgift trots att startbesked lämnades i efterhand. För att slippa sanktionsavgift skulle det påbörjade bygget ha återställts genom rivning.

En stiftelse hade fått bygglov för att bygga elevlägenheter. Stiftelsen hade blivit informerad om att:

  • startbesked krävdes innan byggåtgärderna påbörjades
  • bevis om att byggfelsförsäkring tecknats skulle uppvisas innan startbesked kunde ges.

Byggarbetet påbörjades den 3 juli 2012 men ett skriftligt startbesked lämnades inte till byggherren förrän den 14 augusti.

Beslut om sanktionsavgift

Då byggnadsarbetena hade påbörjats utan erhållet startbesked beslutade nämnden om en byggsanktionsavgift på 44 000 kronor. Enligt paragraf 54 i plan- och bygglagens kapitel 11 ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

Stiftelsen överklagade beslutet om sanktionsavgift och åberopade att man:

  • visat upp en beställning på byggfelsförsäkring
  • fått ett muntligt startbesked
  • vidtagit rättelse eftersom man i efterhand uppfyllt vad som krävdes för att få startbesked.

Länsstyrelsen ansåg att rättelse inte hade skett men Mark- och miljödomstolen, MMD, bedömde att rättelse kan ske på andra sätt än endast genom rivning. I detta fall ansåg MMD att detta hade skett genom att sökanden uppvisat bevis om byggfelsförsäkring och fått startbesked.

Krav på återställande genom rivning

Ärendet gick vidare till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som i sin dom konstaterade att byggnaden inte återställts och att rättelse därför inte ha skett. Av domslutet framgår att rättelse för att ha byggt utan startbesked innebär återställande genom rivning eller annat återställande av de åtgärder som omfattas av startbeskedet. Att i efterhand ha uppfyllt vad som krävts för att få startbesked, och även meddelats startbesked, betyder inte att rättelse vidtagits. Den av nämnden beslutade sanktionsavgiften fastställdes därför i MÖDs dom i mål P 7235-13.

Muntligt startbesked

Byggherren hade dessutom i målet hävdat att han hade fått muntligt startbesked. Samtliga instanser, länsstyrelsen, MMD och MÖD bedömde att ett muntligt startbesked inte uppfyller PBLs krav och därmed inte får någon betydelse i ett bygglovsärende. För att ett startbesked ska vara giltigt ska det alltså vara skriftligt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial