Varan har lagts till i varukorgen
Nytt förslag till skärpta energikrav i BBR
Energi 5 jun 2014
– Vi avvaktar med förslaget om att införa geografiska justeringsfaktorer i hela landet, sa Sofia Lindén, arkitekt och projektledare på Boverket, på en hearing förra veckan. Foto: Louise Rosén.
Energikraven i byggreglerna ska skärpas genom en fjärde klimatzon och högre kravnivåer. Det föreslår Boverket i sitt regeringsuppdrag om att skärpa energireglerna.

På Näringslivets hus i Stockholm presenterade Boverket resultatet av sitt regeringsuppdrag om att se över och skärpa energikraven i Boverkets byggregler, BBR. Den stora nyheten handlade om de ändrade nivåerna för energihushållning som Boverket har för avsikt att genomföra senast den 1 januari 2015. De informerade även om hur de har tagit fram de nya nivåerna.

Förslaget till nya skärpta energikrav innebär kortfattat att:

  • en fjärde klimatzon införs
  • kravnivåerna skärps
  • kategorin bostäder delas in i två nya grupper; småhus och flerbostadshus.

Generell skärpning på 10 procent

För flerbostadshus och lokaler skärps energikraven generellt med cirka tio procent i alla klimatzoner. För gruppen småhus blir det ingen skärpning förutom i den nya fjärde zonen som föreslås bestå av länen; Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland samt kommunerna; Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. När det gäller installerad eleffekt föreslås inga ändringar. Tabellen nedan visar de nya kravnivåerna i BBR [kWh/m2/år], värdena inom parantes visar dagens krav. 

I förslaget har Boverket inte delat upp lokaler utifrån verksamhetstyp. Orsaken är att underlaget för att ta fram kravnivåer för de olika lokalkategorierna är för litet idag. De geografiska justeringsfaktorerna som fanns med i det förslag som var ute i höstas avvaktar Boverket med att införa fullt ut.

– Vi vill framförallt skärpa energikraven i de stora städerna i klimatzon tre där det byggs mest. Vi har sett att de geografiska justeringsfaktorer får effekter i norra Sverige och då dessa inte är fullt utredda vill vi avvakta med att införa dem, förklarar Sofia Lindén.

Remisstiden troligen kort

Boverket kommer inom kort att skicka ut en remiss om de skärpta energikraven i avsnitt nio i BBR. Enligt regeringsuppdraget ska de nya kraven träda ikraft senast den 1 januari 2015 så remisstiden kommer troligtvis att bli kort.

Boverket vill gärna ha synpunkter på energireglerna och de har därför skapat en allmän brevlåda dit alla, även de som inte skickar remissvar, kan skicka sina funderingar och synpunkter, se länken intill.

Beräkningar och statistik ligger bakom

Vid hearingen informerade Boverket om deras underlag för bedömning av de nya kravnivåerna.

– Nivån på kraven har tagits fram utifrån vad som är kostnadsoptimalt idag och vi har utgått från ekonomiska beräkningar på referenshus. Vi har även gjort uppföljningar i energideklarationsregistret och tittat på lågenergihus, berättade Sofia Lindén.

Läs mer om detta i artikeln "Många nya hus klarar inte energikraven" som publiceras nästa vecka. Med hjälp av energideklarationsregistret har Boverket följt upp energianvändningen i cirka 20 000 nya byggnader. 

FAKTA Vad träder i kraft när?

I höstas skickade Boverket ut en remiss på flera avsnitt i BBR, däribland avsnitt nio om energihushållning. Förslaget har legat hos EU för notifiering tills nyligen och beslut om förslaget kommer inom kort att fattas. Förslaget föreslås träda i kraft den första juli i år förutom större delen av avsnitt nio, endast en liten ändring som rör byggnader mindre än 50 kvadratmeter kommer att träda i kraft i sommar.

Förslagen som följde av Boverkets uppdrag att underlätta byggandet av studentbostäder bereds för att träda ikraft tillsammans med de skärpta nivåerna den 1 januari 2015. Förslaget på geografiska justeringsfaktorer och uppdelningen av lokalkategorier skjuts fram.

Boverket har även i uppdrag att ta fram riktlinjer för nära-nollenergibyggnader. Reglerna ska träda ikraft senast i december 2018 för offentliga byggnader och december 2020 för övriga byggnader.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad träder i kraft när?

I höstas skickade Boverket ut en remiss på flera avsnitt i BBR, däribland avsnitt nio om energihushållning. Förslaget har legat hos EU för notifiering tills nyligen och beslut om förslaget kommer inom kort att fattas. Förslaget föreslås träda i kraft den första juli i år förutom större delen av avsnitt nio, endast en liten ändring som rör byggnader mindre än 50 kvadratmeter kommer att träda i kraft i sommar.

Förslagen som följde av Boverkets uppdrag att underlätta byggandet av studentbostäder bereds för att träda ikraft tillsammans med de skärpta nivåerna den 1 januari 2015. Förslaget på geografiska justeringsfaktorer och uppdelningen av lokalkategorier skjuts fram.

Boverket har även i uppdrag att ta fram riktlinjer för nära-nollenergibyggnader. Reglerna ska träda ikraft senast i december 2018 för offentliga byggnader och december 2020 för övriga byggnader.

Fördjupningsmaterial