Varan har lagts till i varukorgen

Beslut om lättnader i strandskyddet

Bestämmelser 19 jun 2014
Länsstyrelserna får nu möjlighet att upphäva strandskyddet för små sjöar, med yta upp till en hektar. Foto: Ulf Söderlund
Riksdagen har beslutat att det ska bli möjligt för länsstyrelserna att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.

I enlighet med miljödepartementets förslag i proposition 2103/14:214 har riksdagen beslutat att länsstyrelserna ska få upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Med små sjöar menas sjöar vars vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar, alltså något större än en fotbollsplan. Med små vattendrag avses vattendrag upp till två meters bredd.

Betydelse för strandskyddets syfte

Förutsättningen för att länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet är att det område där strandskyddet upphävs har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. För att i dag upphäva strandskyddet i denna typ av områden, liksom i andra områden, ska det vara uppenbart att området helt saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Syftet med förslaget är att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet och samtidigt förbättra möjligheterna till bebyggelse och andra åtgärder i sådana strandnära områden som angränsar till små sjöar och vattendrag.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen kan pröva frågan om att upphäva strandskyddet på eget initiativ. Det kan även göras på begäran av externa sökande. En extern sökande behöver inte åberopa några särskilda skäl i sin begäran. Ett upphävande får dessutom innebörden att man inte behöver söka dispens för framtida åtgärder inom område där strandskyddet upphävts. Länsstyrelsens beslut innebär att strandskyddet upphör helt i det område som omfattas av upphävandet. Länsstyrelsen kan välja att endast upphäva strandskyddet till en viss del av strandskyddsområdet, till exempel intill ett visst avstånd från strandlinjen. I stället för de generella 100 metrarna kan länsstyrelsen bestämma att strandskyddet bara ska sträcka sig 30 meter från strandlinjen.

Vid varje beslut om upphävande krävs också att länsstyrelsen tydligt avgränsar det område för vilket strandskyddet upphävs.

Ikraftträdande

Riksdagens beslut innebär att paragraf 18 i miljöbalkens sjunde kapitel och paragraf 17 i plan- och bygglagens fjärde kapitel ändras. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2014.

Fortsatt reform av strandskyddet

Regeringen vill gå ännu ett steg längre och har därför gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur strandskyddet skulle kunna ändras så att det i huvudsak inte omfattar små sjöar och vattendrag. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet den 1 november 2014.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial