Varan har lagts till i varukorgen

Nya lagar från och med årsskiftet

Energi 7 jan 2014
Även vid detta årsskifte har ett antal nya lagar och förordningar trätt i kraft. Foto: Ulf Söderlund.
Från den 1 januari 2014 har det kommit till ett antal nya lagar och förordningar. Dessa reglerar bland annat skattskyldighet vid uthyrning, användningen av EU-miljömärket samt byggnadsminnen.

I stadsrådsberedningens skrift ”Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2013/2014” presenteras de nya lagar och förordningar som började gälla 1 januari. En del av dessa kan vara intressanta för dig som jobbar inom byggsektorn.

Skattskyldighet vid uthyrning av lokaler

Mervärdesskattelagen har ändrats så att det blivit enklare att frivilligt bli skattskyldig vid uthyrning av verksamhetslokaler. Det tidigare förfarandet med ansökan, beslut och anmälan vid frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler slopas. En fastighetsägare kan numera bli frivilligt skattskyldig bara genom att ställa ut en faktura med mervärdesskatt för uthyrningen.

Det har även blivit obligatorisk skattskyldighet till moms när plats på mast hyrs ut till en mobiloperatör. Möjligheter till retroaktivt avdrag vid uppförande av en byggnad har också utökats.

Slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader

Den skattefrihet som tidigare funnits för löpande fastighetsinkomster från specialbyggnader och vissa lantbruksenheter har tagits bort. Det regleras genom ändringar i inkomstskattelagen.

EU-miljömärket

En ny lag och en ny förordning om EU-miljömärket har ersatt tidigare lag och förordning. Den nya lagen och förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om ett EU-miljömärke.

Ny kulturmiljölagstiftning

Lagen om kulturminnen har förnyats och också bytt namn. Det nya namnet är kulturmiljölagen. Bland ändringarna kan nämnas att kvalifikationsgrunden för byggnadsminnesförklaring omformulerats. Det ställs nu krav på att byggnaden, antingen enskilt eller som en del av ett bebyggelseområde, ska ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Statliga byggnadsminnen

En ny förordning om statliga byggnadsminnen har ersatt en tidigare förordning. Syftet med den nya förordningen har varit att renodla och förenkla hanteringen av statliga byggnadsminnen. På samma sätt som i kulturmiljölagen har kvalifikationsgrunden för byggnadsminnesförklaring av statliga byggnader omformuleras.

Rätt till avbrottsersättning

I ellagen har rätten till avbrottsersättning vid långvariga elavbrott förtydligats. Nu framgår det tydligt av lagtexten att elanvändaren har rätt till avbrottsersättning om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser från spänningssatt koncessionerat nät under en sammanhängande period om minst tolv timmar.

Upprättandet av energideklarationer

Både lagen och förordningen om energideklaration för byggnader har ändrats. Ändringarna innebär att samtliga personer som arbetar med energideklarationer ska vara certifierade. De som i dag är ackrediterade får tid på sig till och med juni 2014 att anpassa sig till de ändrade reglerna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial