Varan har lagts till i varukorgen

Nya kartor över förorenade områden

Miljö 20 jan 2014
Nu blir det lättare att ta reda på var det kan finnas föroreningar i markerna. Länsstyrelserna i landet har startat en webbtjänst med kartor över förorenade områden

För myndigheter, miljökonsulter och fastighetsköpare är det viktigt att veta om ett markområde är förorenat eller inte när man ska ta ställning till planer och investeringsbeslut. Med detta som bakgrund har länsstyrelserna i landet utvecklat en digital WMS-tjänst (Web Map Services) där man via kartor kan se vilka områden i landet som är misstänkt eller konstaterat förorenade.

– Detta innebär att man inte längre behöver kontakta Länsstyrelsen när man vill veta om ett område är misstänkt förorenat eller inte, utan man kan söka informationen på egen hand via databasen, säger Ida Lindén, miljöskyddshandläggare och samordnare för frågor om förorenad mark vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ett tillhörande GIS-skikt ingår

Den professionella användaren har möjlighet att hämta hem GIS-skiktet som tillhör tjänsten och lägga till innehållet i sitt egna GIS-system utan att behöva ladda ner någon data. När Länsstyrelsen uppdaterar informationen så kommer uppdateringar omedelbart slå igenom i visningstjänsten.

– Tack vare GIS-skiktet kan du screena av de fastigheter som du är intresserad av men behöver du ytterligare information, exempelvis vad som ligger bakom den riskklass vi satt, så behöver du kontakta oss som tidigare, Ida Lindén.

Stor del av landet har kartlagts

Inventering och riskklassning av förorenade områden är ett omfattande arbete som pågått under många år vid länsstyrelserna i landet och om två år väntas man vara klar i alla län. Databasen innehåller i nuläget en stor mängd förorenade områden och allt eftersom nya uppgifter om markföroreningar kommer fram i länsstyrelsernas arbete läggs de in i kartan.

– Arbetet med inventering har slutförts i alla län utom storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, som får ytterligare två år på sig. I övriga län kommer det dock ske fortsatt arbete med kvalitetssäkring av uppgifterna, säger Ida Lindén.

Viktigt att kolla upp fastigheten innan köp

Idag finns det cirka 80 000 förorenade områden i Sverige varav ungefär 1 300 områden är så kraftigt förorenade att de kan innebära mycket stor risk för människors hälsa eller för miljön. Det är framför allt tidigare industrier som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten. Ida Lindén poängterar att det därför är viktigt att man alltid kollar upp om den fastighet man är intresserad av att köpa är förorenad.

– Ansvaret för förorenade områden regleras i 10:e kapitlet i miljöbalken. Den som förvärvar en förorenad fastighet kan få ett ansvar för att bekosta åtgärderna vid en eventuell sanering. Man kan också få ett ansvar som exploatör. Så köper du till exempel en fastighet som du planerar att omvandla till bostäder och inte tagit reda på att det legat en industri där innan så kan det bli en obehaglig överraskning.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter