Varan har lagts till i varukorgen
Krossat bergmaterial kan ersätta naturgrus
17 feb 2014
I en studie från JTI har man undersökt om bergskross är likvärdigt med naturgrus i markbäddar. Foto: Holger Ellgaard/Wikipedia
Krossat bergmaterial är nästan lika bra som naturgrus när det gäller rening av organiska material och bakterier i avloppsvatten, det visar en ny studie från JTI.

Det råder brist på naturgrus och i regeringens miljömål ingår det att sluta använda naturgrus där det absolut inte är nödvändigt. Användningen av naturgrus bör därför minimeras och ersättas med materialtyper som inte hotas av resursbrist som exempelvis krossat berg.

Med detta som bakgrund startade JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ett forskningsprojekt för att undersöka om bergkross kan fungera som naturgrus när det gäller rening av organiska material, bakterier och fosfor. JTI tittade även på infiltrationskapaciteten hos bergkrossmaterialet.

- Resultaten från studien tyder på att bergkross kan ersätta naturgrus, förutsatt att bergkrossmaterialet har rätt kornstorleksfördelning, berättar Elin Elmefors, projektledare för studien ”Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg – Uppstartsfas”.

Tester utfördes i sex månader

I studien fylldes kolonner med naturgrus och två varianter av bergkross. Sedan lät man avloppsvatten rinna genom kolonnerna under 24 veckor.

Resultat från försöken tyder på en viss skillnad i både infiltrationskapacitet och reningsfunktion mellan naturgrus och krossat berg, men ingen större skillnad mellan de två olika blandningarna av krossat berg.

Studien visade följande;

  • Infiltrationskapaciteten var bra i det krossade berget.
  • Reningen av BOD (organiska material) fungerade bra i såväl naturgrus som i krossat berg.
  • Reningen av bakterier fungerade tillräckligt bra (om man jämför med högsta tillåtna värde för badvatten enligt NFS 1996:6) efter tre veckors drift i såväl naturgrus som i krossat berg.
  • Materialen av krossat berg renade däremot fosfor sämre än naturgruset. 

- Vad gäller fosforreningen så visar dock annan forskning på JTI att fosforrening i markbäddar kanske inte fungerar bra ens i naturgrus, säger Elin Elmefors. Så kommer markbäddar med krossat berg kanske de inte godkänns utan kompletterande fosforrening. Men det beror på hur framtidens riktlinjer för fosforutsläpp kommer att se ut.

Nya riktlinjer för bergkross

När riktlinjer i form av Allmänna Råd (AR 87:6) togs fram för hur markbaserade reningsanläggningar (markbäddar och infiltrationsanläggningar) ska utformas och dimensioneras var naturgrus det dominerade materialet. Det forskningsunderlag som låg till grund för riktlinjerna kan därför antas bygga på naturgrus.

För att kunna ersätta naturgrus med bergkross behövs det nya byggnadsriktlinjer och Elin Elmefors tror att resultatet från JTI:s studie kan vara ett bra underlag för detta. Men innan de nya riktlinjerna kan tas fram behöver man komplettera resultaten från bergkrossprojektet med en fördjupad studie i syfte att ta fram detaljerade materialspecifikationer.

- De riktlinjer som finns för naturgrus har rekommenderade gränser för kornstorleksfördelning och liknande specifikationer borde finnas även för bergskross. Vi hoppas att vi ska hitta finansiering för en sådan studie.

Ökad kvalité

Det är enligt Elin Elmefors viktigt att bergkross kan börja användas som ett bra ekonomiskt alternativ för de som bygger, men det är lika viktigt att vi har tydliga byggnadsriktlinjer.

- Annars finns det risk för att man utför anläggningarna felaktigt med igensättningsproblem och bristande reningsfunktion som följd. Det handlar alltså om en kvalitetssäkring.

Elin Elmefors, projektledare för JTIs nya studie om bergkross och markbäddar. Foto: JTI.
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Elin Elmefors, projektledare för JTIs nya studie om bergkross och markbäddar. Foto: JTI.