Varan har lagts till i varukorgen

Förslag om effektivare plan- och bygglovsprocess

Lov och tillsyn 18 feb 2014
Med enklare regler hoppas bostadsministern få se fler byggkranar avteckna sig mot himlen. Foto: Anders Wester.
För att tiden mellan idé och färdig byggnad ska kunna bli kortare har regeringen presenterat ett lagförslag som ska göra det enklare och snabbare att ta fram en detaljplan och även enklare och snabbare att få bygglov för mindre åtgärder.

Den 13 februari överlämnade bostadsminister Stefan Attefall en remiss till lagrådet med förslag på ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som ska leda till att plan- och bygglovsprocessen blir enklare och mer effektiv. Syftet är att väsentligt kunna korta tiden från idé till att spaden sätts i jorden.

Förslagen i korthet

I lagrådsremissen finns förslag till en helt ny lag, Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar, samt förslag på omfattande ändringar av PBL. Ändringarna i PBL innebär bland annat att:

 • enkelt förfarande för att ta fram en detaljplan blir standard
 • kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden ska kunna anta fler slags planer
 • för att upphäva detaljplaner och förlänga genomförandetiden föreslås ett ännu enklare förfarande
 • planbestämmelser om utformning av byggnadsverk och tomter upphör i huvudsak att gälla efter genomförandetidens slut
 • bestämmelser införs om vad som får regleras i ett så kallat exploateringsavtal
 • nya förfaranderegler som ska öka insyn i och öppenhet kring genomförandet av detaljplaner
 • de så kallade exploatörsbestämmelserna försvinner
 • de äldre så kallade avståendeförordnandena ska upphöra efter en övergångstid
 • skyldigheten att betala för gatukostnader begränsas till bebyggda fastigheter
 • det ska bli lättare att få bygglov för åtgärder som innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser
 • det ska bli möjligt att vänta med att genomföra en åtgärd som följer ett så kallat planvillkor
 • rätten till bygglov för åtgärder på sådan mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt ändamål ska även gälla om sökanden inte är ett offentligt organ.

Nationella byggregler införs

Ett kontroversiellt förslag är att kommunens utrymme för att ställa egna tekniska egenskapskrav regleras. En kommun ska inte få ställa strängare krav än vad som framgår av plan- och bygglagen och Boverkets byggregler, till exempel när det gäller energikraven.

Det är ett förslag som motas väldigt positivt av Sveriges Byggindustrier. 
– Enhetliga nationella byggregler underlättar för att bygga rationellt och industriellt och pressar kostnaderna, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, ställer sig positiva till huvuddelen av förslagen i lagrådsremissen. Däremot är man kritisk mot förslaget att begränsa kommuners rätt att ställa egna krav.
– Förbudet innebär att kommunerna förlorar ett av sina viktigaste verktyg för att främja hållbar miljöutveckling. Kommunerna behöver ställa energikrav som går längre än statens byggregler eftersom statens energikrav är låga, säger Anders Knape, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

Ikraftträdande

Regeringen föreslår att huvuddelen av lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2015 och några delar den 1 juli 2015.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter