Varan har lagts till i varukorgen

Broavgifter införs

12 feb 2014
Avgiften för att köra över Sundsvallsbron blir nio kronor för privatbilister och 20 kr för lastbilar. Foto: Torbjörn Bergkvist.
Riksdagen har beslutat att infrastrukturavgifter på vägar, broar och tunnlar får tas ut. Ett beslut som gynnar hela anläggningsbranschen.

Regeringens beslut innebär att infrastrukturprojekt som broar och tunnlar till viss del ska kunna finansieras med lån som ska återbetalas med inkomster från infrastrukturavgifter.

– Genom finansiering med avgifter kan vi bygga infrastruktur som är viktig för att öka förutsättningarna för fler jobb och bättre arbetspendling, kommenterar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd propositionen.

Inför avgift på två broar

Den nya lagen, som träder i kraft 1 mars, gäller infrastrukturavgifter på allmänna vägar utom färjor och för tunga godsfordon på enskilda vägar som ingår i TransEuropean Networks – Transport, TEN-T-vägnätet i Sverige eller som är motorvägar. Samtidigt anpassas lagstiftningen till Eurovinjettdirektivet som reglerar hur avgifterna ska beräknas med syftet att ta bort snedvridningen av konkurrensen mellan transportföretag i medlemsstaterna.

De nya reglerna tillämpas på två broar, en i Motala och en i Sundsvall, som delvis finansieras med lån och där man nu inför broavgifter. Motalabron invigdes i augusti förra året och Sundsvallsbron beräknas öppna för trafik i oktober 2014. Planeringsarbete pågår även för en bro över Skurusundet som ny del av väg 222.

Så ska det finansieras

Av propositionen framgår att infrastrukturavgifterna, när det gäller allmänna vägar, ska bestämmas så att de totala avgiftsintäkterna inte överstiger kostnaderna för:

  •  uppförande och utveckling av det vägavsnitt som avgifterna avser
  •  uppförande, underhåll, drift och utveckling av tillhörande avgiftssystem.

Endast kostnader som finansierats med lån ska betalas tillbaka med infrastrukturavgifter och kostnader som finansieras direkt med intäkter från infrastrukturavgifter ska ingå i kostnadsunderlaget för det aktuella projektet. Avgifterna ska baseras på en tidsperiod som motsvarar exempelvis vägens livslängd eller annan tid som inte understiger 20 år.

Trafikverket avgör avgiftens omfång

Syftet med dessa avgifter är att finansiera den avgiftsbelagda infrastrukturen. Men då alltför höga avgifter bedöms kunna leda till att trafikanterna väljer andra vägar kommer Trafikverket att ansvara för att ta fram kostnadsunderlag som ska ligga till grund för beräkningen av avgifternas storlek. Det är också Trafikverket som kommer besluta om infrastrukturavgifternas storlek på de allmänna vägarna.

I nuläget berörs inte utländska fordon av beslutet. Något som utskottet anser bidra till att öka den redan snedvridna konkurrensen mellan svenska och utländska fordon. Regeringen förbereder motsvarande regler för utländska fordon som ska träda i kraft senast den 1 januari 2015.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial