Varan har lagts till i varukorgen

Nya regler för detaljplaner

Del av detaljplan med olika planbeteckningar, linjer och färger. Illustration: Gislaveds kommun.
Boverkets nya allmänna råd för planbestämmelser som börjar gälla andra januari 2015 ger vägledning till kommunerna när de tar fram en detaljplan.

I en detaljplan ska kommunen bestämma och ange gränserna för vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt genom bestämmelser ange hur dessa områden ska användas. Plan- och bygglagen reglerar vad kommunerna får bestämma i en detaljplan. Hur regleringen ska formuleras styrs däremot inte av lagen. Som vägledning till kommunerna har Boverket gett ut allmänna råd. Det senaste allmänna rådet, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser från 2002, togs fram för den tidigare plan- och bygglagen. Till den nya lagen, 2010:900, som trädde i kraft 2011 har det saknats allmänna råd. För ett par år sedan gjorde Boverket dock om en del av PBL kunskapsbanken och lade då in en ny del om planbestämmelser i detaljplan, med uppdaterade texter.

Nu har Boverket, efter två och ett halvt års arbete, beslutat och publicerat allmänna råd, BFS 2014:5-DPB 1, till plan- och bygglagens fjärde kapitel om reglering med detaljplan. Råden bygger på de vägledningstexter som publicerats på PBL kunskapsbanken. De allmänna råden träder i kraft de 2 januari 2015. Anledningen till datumet 2 januari är att vissa lagändringar i PBL träder i kraft då.

Planbestämmelser i detaljplan

Boverkets nya allmänna råd ger framför allt rekommendationer om hur planbestämmelserna i detaljplanen bör se ut och betecknas. Det är till exempel:

 • färger
 • linjer
 • bokstavsbeteckningar
 • förkortningar.

I råden anges också vad som avses med olika användningar och hur de kan kombineras med andra bestämmelser.

Råd i åtta delar

Det allmänna rådet är indelat i åtta delar:

 • Att reglera med planbestämmelser
 • Gränser
 • Användningen av allmän plats
 • Användningen av kvartersmark
 • Användningen av vattenområde
 • Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
 • Egenskapsbestämmelser för vattenområde
 • Administrativa bestämmelser.

Förändringar efter remissen

I förhållande till den remiss som varit ute har det gjorts en hel del övergripande justeringar i de slutliga råden. Bland annat har ett par förändringar gjorts i avsnitt ett om att reglera med planbestämmelser. I dag förekommer det bestämmelser i detaljplaner som saknar lagligt stöd. Ett nytt allmänt råd har därför införts som anger att lagstöd bör redovisas i anslutning till alla planbestämmelser. Man har även tagit bort möjligheten att i en planbestämmelse göra hänvisning till andra dokument, då det kan innebära att bestämmelserna blir otydliga.

Vägledningen om planbestämmelser

Många remissinstanser var positiva till att Boverket valt att skilja ut de allmänna råden från vägledningen. Därmed blir det tydligare vad som är allmänt råd.

I dag finns en vägledning publicerad på PBL kunskapsbanken. Fram till den 2 januari 2015 är det den vägledningen som gäller när nya detaljplaner tas fram. När det nya allmänna rådet för planbestämmelser börjar gälla kommer Boverket att börja publicera ny vägledning som överensstämmer med det allmänna rådet.

Den tidigare vägledningen kan även fortsättningsvis användas för tolkning av planer som gjorts i enlighet med den vägledningen. Från den 2 januari 2015 kommer den att finnas tillgänglig tillsammans med övriga äldre handböcker och vägledning.

Konsekvensutredningen kan vägleda

Boverket räknar inte med att få fram en fullständig vägledning om planbestämmelser till den 2 januari 2015. Det finns dock en hel del vägledande material i konsekvensutredningen till det allmänna rådet.

Konsekvensutredningen:

 • beskriver motiven till det allmänna rådet
 • kommenterar remissynpunkter
 • tar upp konsekvenser av det allmänna rådet.

Motivtexterna i konsekvensbeskrivningen tar framförallt upp sådant som är nytt jämfört med tidigare vägledning och som skiljer sig från de allmänna råd som fanns till ÄPBL.

Inlärningskostnad men färre överklaganden

Boverket bedömer att det kan ta en till två dagar för dem som berörs att sätta sig in i det nya materialet. Med tydligare regler slipper branschen ifrån tidsödande diskussioner om tolkning samtidigt som kostnaderna för överklagandeprocesser kan bli lägre.

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser blev inte uppdaterad när nya plan- och bygglagen kom. Illustration: Boverket.
FAKTA Detaljplan

I en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse. En detaljplan ger vanligen en rätt att bygga i enlighet med planen under planenes genomförandetid och bestämmelserna i detaljplanen är bindande vid prövning av bygglovsärenden.

Detaljplaneinstrumentet regleras i huvudsak i plan-och bygglagens fjärde kapitel.

Boverkets allmänna råd

Allmänna råd innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av en lagregel eller föreskrift och anger hur någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla regeln eller föreskrifterna. De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller redaktionella upplysningar.

Genom att följa rådet garanteras att lagens krav uppfylls. Det finns inget krav på att följa ett allmänt råd men om man väljer att inte följa det allmänna rådet ska det gå att visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser blev inte uppdaterad när nya plan- och bygglagen kom. Illustration: Boverket.
FAKTA Detaljplan

I en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse. En detaljplan ger vanligen en rätt att bygga i enlighet med planen under planenes genomförandetid och bestämmelserna i detaljplanen är bindande vid prövning av bygglovsärenden.

Detaljplaneinstrumentet regleras i huvudsak i plan-och bygglagens fjärde kapitel.

Boverkets allmänna råd

Allmänna råd innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av en lagregel eller föreskrift och anger hur någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla regeln eller föreskrifterna. De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller redaktionella upplysningar.

Genom att följa rådet garanteras att lagens krav uppfylls. Det finns inget krav på att följa ett allmänt råd men om man väljer att inte följa det allmänna rådet ska det gå att visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.