Varan har lagts till i varukorgen
Krav på energikartläggning i stora företag
Energi 16 dec 2014
Senast den femte december 2015 ska företagen rapportera om de omfattas av den nya lagen om energikartläggning av stora företag. Foto: pownibe.
Nu har vi kommit ett steg längre om hur energikartläggningen av stora företag ska genomföras. Energimyndigheten har tagit fram föreskrifter till den nya lagen som berör cirka 1300 verksamheter i landet.

Den 1 juni i år trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. Lagen kräver att alla stora företag ska göra en energikartläggning av sin verksamhet innan den femte december 2015, men tiden dit är kort. För att företagen ska få bra förutsättningar att genomföra kartläggningen vill Energimyndigheten därför genomföra lagen i tre steg. I steg:

  1. ska företagen rapportera om de omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas (senast den femte december 2015).
  2. ska företagen rapportera att de kontrakterat certifierad energikartläggare och att underlag för att planera och genomföra energikartlägging har tagits fram (2016).
  3. ska företagen rapportera att energikartläggningen är gjord (2017).

– Det viktigaste nu, är att både offentliga och privata företag, tar ställning om man berörs av lagen eller inte, säger Anders Pousette vid Energimyndigheten.

Vilka berörs av lagen

Alla som bedriver ekonomisk verksamhet (erbjuder varor eller tjänster på en viss marknad) och som når upp till storleks- eller omsättningskraven i lagens definition av stora företag, se faktarutan till höger, omfattas av lagen. Men det kan ändå vara svårt att tolka vilka företag detta gäller.

– Vi kommer därför att ge ut en vägledning till branschen i februari-mars, som ett första stöd med mer information om vilka som berörs av energikartläggningen, säger Anders Pousette.

Den offentliga sektorn omfattas av lagen i de delar som anses vara företagsverksamhet, deras myndighetsutövning omfattas inte. Därför måste de offentliga aktörerna göra en inventering för att se vilka verksamheter i organisationen som är ekonomisk verksamhet.

Små företag inom en koncern omfattas

Enligt Energimyndigheten ska företag ses som koncerner om de är anknutna genom ägarskap eller inflytande. Det kan innebära att även små eller medelstora företag omfattas av lagen om energikartläggning. Branschen har riktat skarp kritik kring detta då det kan snedvrida konkurrensen.

– Vi för just nu en djupare dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om vilka delar av deras verksamhet som omfattas av lagen. Bostadsbolagen ingår om de uppfyller definitionen på stora företag, övrig verksamhet ska vi reda ut, berättar Anders Pousette.

Platsbesök ska ingå i energikartläggningen

Föreskriften beskriver vem som får utföra energikartläggningen, hur den ska gå till och vad den ska innehålla. Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som tillförs och används för att driva verksamheten varje år. Den ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi.

"Energikartläggningen ska ske genom besök på plats i byggnader och verksamhet för att säkerställa en representativ bild av företagets totala energianvändning."

Kravet på platsbesök behöver dock inte följas om energikartläggningen ändå kan ge en representativ bild av företagets totala energianvändning.

Certifieringsprocessen är igång

Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad person med särskild kompetens. Om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem kan de dock själva genomföra energikartläggningen om de har personal som uppfyller kompetenskraven.

– Vi har sparkat igång certifieringsprocessen och för just nu en dialog med certifieringsorganen och SWEDAC. Vi kan tyvärr inte säga när vi är klara med arbetet men det prioriteras allra högst just nu.

Då lagstiftningen berör en bred målgrupp har föreskriften en ganska öppen utformning. Energimyndigheten arbetar därför, i nära samarbete med branschen, med att ta fram branschvisa vägledningar som ska ge konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna. Dessa kommer att publiceras under 2015.

FAKTA Kort om lagen

Lagen om energikartläggning i stora företag, SFS 2014:266, är en del av genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv som har det övergripande syftet att säkerställa energieffektiviseringsmålet på 20 procent till år 2020.

I lagen definieras stora företag, det är företag som:

  • sysselsätter fler än 250 personer och
  • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller
  • har en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om lagen

Lagen om energikartläggning i stora företag, SFS 2014:266, är en del av genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv som har det övergripande syftet att säkerställa energieffektiviseringsmålet på 20 procent till år 2020.

I lagen definieras stora företag, det är företag som:

  • sysselsätter fler än 250 personer och
  • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller
  • har en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
Fördjupningsmaterial