Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Strategi för hållbar mark- och vattenanvändning
Miljö 25 aug 2014
I betänkandet Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten föreslår Miljömålsberedningen etappmål om god status för Sveriges vattenförekomster. Foto: Micaela Nordberg.
Miljömålsberedningen har lämnat över betänkandet "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten" till regeringen. Betänkandet innehåller förslag på strategier för en långsiktigt hållbar markanvändning och vattenpolitik.

I betänkandet "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50)" slutredovisas uppdragen om en långsiktigt hållbar markanvändning (dir. 2011:91) och en hållbar och sammanhållen vattenpolitik (2012:95).

I betänkandet fokuserar man på hur styrningen av markanvändningen kan utvecklas för ett ökat helhetsperspektiv, med särskild inriktning på samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur.

Förslag till etappmål

Arbetet med grön infrastruktur måste stärkas och det behövs en ökad anpassning till ett förändrat klimat om miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Miljömålsberedningen föreslår fyra etappmål för långsiktigt hållbar markanvändning (dessa ingår också i strategin för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik):

  • Etappmål om en gemensam jordbrukspolitik som främjar en långsiktigthållbar användning av jordbruksmark.
  • Etappmål om stärkt hänsyn till grön infrastruktur.
  • Etappmål om bättre förutsättningar för anpassning till ett förändratklimat.
  • Etappmål om långsiktigt hållbar hantering av ytavrinning i bebyggda miljöer (dagvatten) och naturmark.

Stagegi för en hållbar vattenpolitik

Strategin för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik fokuserar på hur vattenresurserna kan förvaltas för framtiden, med särskild inriktning på farliga ämnen, skydd och restaurering av vattenområden, hållbar näringsbelastning och hållbar fiskförvaltning.

"Även om många åtgärder har genomförts som förbättrat vattenmiljön är det enligt vår mening angeläget att fler åtgärder kommer till stånd, både internationellt och nationellt. För att åstadkomma detta behövs ett helhetsperspektiv på havs- och vattenmiljön och en väl fungerande samverkan mellan olika aktörer", skriver Miljömålsberedningen i betänkandet. 

Man föreslår följande etappmål i strategin för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik:

  • Etappmål om en hållbar fiskförvaltning.
  • Etappmål om god status för Sveriges vattenförekomster.

De miljökvalitetsmål som rör vatten är mycket utmanande, skriver man i betänkandet. "Den tid som stått till Miljömålsberedningens förfogande för att ta fram strategin har inte varit tillräcklig för att behandla alla de områden som är relevanta i sammanhanget. De förslag till etappmål och bedömningar som vi lämnar i detta betänkande ska därför ses som ett steg på vägen för att nå en sammanhållen och hållbar vattenpolitik".

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial