Varan har lagts till i varukorgen

Många nya lagar vid halvårsskiftet 2014

Energi 18 aug 2014
På ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor får man bygga högst två kupor, utan vare sig bygglov eller bygganmälan om det inte görs ingrepp i den bärande konstruktionen. Foto: Martin Brunnkvist
Möjlighet att bygga komplementbostadshus, avskaffande av byggfelsförsäkringen, enklare att hyra ut bostadsrätt och effektivare sanktionssystem för arbetsmiljöbrott är några av de regelförändringar som började gälla vid halvårsskiftet 2014.

Statsrådsberedningen publicerar en sammanställning över de viktigaste lagar och förordningar som träder i kraft varje årsskifte respektive halvårsskifte. Av sammanställningen över de viktigaste lagar och förordningar som huvudsakligen har trätt ikraft under första halvåret 2014 finner man en hel del som är intressanta för samhällsbyggnadssektorn.

Sanktionssystem för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna

Sanktionssystemet för arbetsmiljöreglerna och vissa arbetstidsregler har ändrats så att sanktionsavgifter ersätter straffsanktioner i stor utsträckning. Det införs genom ändringar i:

 • arbetsmiljölagen
 • arbetstidslagen
 • lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete
 • lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
 • lagen om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik.

Uthyrning av bostadsrätt

Jordabalken och bostadsrättslagen har ändrat så att det blivit enklare att hyra ut bostadsrätt. Det krävs inte längre lika starka skäl från bostadsrättshavaren samtidigt som föreningen får rätt att ta ut en avgift av den medlem som vill hyra ut.

Stärkt besittningsskydd

Besittningsskyddet för utsatta hyresgäster och bostadsrättshavare stärks. Dels när det handlar om störningar beroende på närstående dels vid misskötsamhet, då hyresvärden måste ha varnat hyresgästen innan uppsägning. Även dessa ändringar regleras i jordabalken och bostadsrättslagen.

Effektivare lantmäteriförrättningar

Handläggning vid lantmäteriförrättningar ska bli effektivare genom att lantmäterimyndigheten får en möjlighet att förelägga en sakägare att ansöka om de tillstånd som är nödvändiga för att genomföra lantmäteriförrättningen. Det regleras genom ändringar i:

 • fastighetsbildningslagen
 • ledningsrättslagen
 • anläggningslagen.

Förtidsbetalning av bostadslån

Konsumentkreditlagen har ändrat så att regler vid förtidsbetalning av bostadslån ska vara rättvisare. Den så kallade ränteskillnadsersättningen vid bostadslån blir mer rimlig och svarar bättre mot kreditgivarens förlust.

Energieffektiviseringsdirektivet

Energieffektiviseringsdirektivet genomförs i svensk rätt genom ett antal lagändringar och genom nya lagar om:

 • energikartläggning i stora företag
 • energimätning i byggnader
 • vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Ingen obligatorisk byggfelsförsäkring

Kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring vid bostadsbyggande har tagits bort. Bestämmelser om färdigställandeskydd som fanns i lagen om byggfelsförsäkring har överförts, i huvudsak oförändrade, till en ny lag om färdigställandeskydd.

Bostäder för unga och studenter

Plan- och bygglagen har ändrats så att det alltid ska få göras avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet vid inredning av bostäder på högst 35 kvadratmeter på en vind. Det ska framför allt göra det gynnsammare att bygga bostäder avsedda för ungdomar och studenter. Andra ändringar som gjorts i samma syfte är:

 • kommunen i översiktsplanen ska ange hur de planerar att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder
 • den maximala tiden för tidsbegränsat bygglov förlängs till femton år
 • flyttning av vissa byggnader har undantagits från kravet på tekniskt samråd.

Attefallhus

Den kanske mest omtalade förändringen i bygglagstiftningen detta halvårsskifte är nog beslutet om nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, bland annat de så kallade Attefallhusen. Förutom möjligheten att bygga komplementbostadshus blir det också tillåtet att utan bygglov:

 • göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter
 • inreda ytterligare en bostad
 • bygga till maximalt två takkupor.
Inför varje årsskifte och halvårsskifte sammanställer Statsrådsberedningen de viktigaste lagarna som träder i kraft. Illustration: Statsrådsberedningen
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Arbetsmiljö Produktion Bostäder
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Inför varje årsskifte och halvårsskifte sammanställer Statsrådsberedningen de viktigaste lagarna som träder i kraft. Illustration: Statsrådsberedningen