Varan har lagts till i varukorgen
Flera VVS-nyheter i nya byggreglerna
Energi 19 aug 2014
Övergångstiden för de nya byggreglerna är ett år, nästa sommar blir de bindande. Foto: Thord Sköldekrans.
Boverkets uppdaterade byggregler BBR 21 trädde i kraft den 1 juli i år. Flera ändringar berör VVS-området, bland annat har reglerna om luftkvalitet ändrats så att det blir tydligare att de är teknikneutrala.

De nya byggreglerna, BBR 21, innehåller ändringar i nästan alla avsnitt. Syftet med ändringarna är framförallt att förenkla byggandet för mindre byggnader och studentbostäder. Men ändringarna ska även göra reglerna tydligare. 

Användning av kolfilterfläktar möjliggörs

En av de viktigaste ändringarna inom VVS-området handlar om luftkvalitet. Reglerna i avsnitt 6:25 om ventilation har ändrats så att de möjliggör användning av kolfilterfläkt i kök. Genom en ny kravformulering tydliggör man att det väsentliga är att de grundläggande funktionskraven uppfylls och inte vilken teknisk lösning som väljs för att åstadkomma detta. Det behöver alltså inte bara vara ventilationssystemet som tar bort olägenheter som fukt, lukt och hälsofarliga ämnen. Filter eller avfuktare kan också användas.

Nytt råd om bly i tappvatten

En annan viktig ändring i BBR 21 finns i avsnitt 6:62 om installationer för tappvatten. Där har ett nytt allmänt råd införts med riktvärden för bly i blandare, där man normalt tar vatten för att dricka. Bakgrunden till det nya rådet är att minska risken för att spädbarn, barn och gravida kvinnors foster ska drabbas av neurotoxicitet, en störning i nervsystemet som uppstår efter exponering av till exempel bly.

Krav om vattenskadesäkerhet blir råd

Två krav om vattenskadesäkerhet, som fanns i tidigare BBR i avsnitt 6:625 om utformning, har formulerats om till råd. Det gäller kraven om att:

  • dolt förlagda, icke inspekterbara tappvatteninstallationer ska utföras utan fogar
  • fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar skada.

Motivet till ändringen är att kraven kunde anses utgöra ett så kallat tekniskt handelshinder. Genom att ändra kraven till råd öppnar man även för andra tekniska lösningar.

Mindre ändring i avsnitt nio

Avsnitt nio om energihushållning innehåller bara en mindre ändring. Kraven för byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter förenklas så att endast krav på värmeisolering och täthet av byggnadens klimatskärm ställs. Detta ska göra det enklare att projektera och billigare att bygga mindre byggnader.

I remissen till BBR 21 som gick ut i höstas fanns fler ändringar i avsnitt nio med men dessa skjuts fram. I slutet av juni skickade Boverket ut en ny remiss på skärpta energikrav som planeras träda ikraft den 1 februari 2015. Läs mer om det i relaterad artikel nedan.

Kravet på överluft ändras inte

I remissen till de äldre byggreglerna, BBR 20, fanns ett förslag på att kravtexten om överluft i avsnitt 6:2523 skulle formuleras om. Luft skulle endast få tas från rum med högre krav på luftkvalitet till rum med lägre krav på luftkvalitet. Boverket valde dock att lyfta ut detta förslag med motivet att det blev för många ändringar på en gång. Nu kan vi konstatera att ändringen inte heller finns med i den nya BBR 21.

Avsikten med revideringen var att BBR och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:12 Arbetsplatsens utformning skulle ha en likvärdig definition av begreppet överluft. Som det ser ut idag så får man enligt BBR även ta luften till rum med samma krav på luftkvalitet.

Bindande krav nästa sommar

De nya byggreglerna, BBR 21, trädde ikraft den 1 juli i år. Under en övergångstid får dock tidigare byggregler tillämpas. Övergångstiden är till den 1 juli 2015 med ett undantag. Rådet med riktvärden för bly i vissa blandare, avsnitt 6:62, har en övergångstid till den 1 juli 2016.

FAKTA Viktiga ändringar i BBR 21

  • Kraven om luftkvalitet har ändrats så att kolfilterfläkt i kök inte utesluts.
  • Ett nytt råd med riktvärden för bly i tappvatten har införts.
  • Tidigare krav om vattenskadesäkerhet har ändrats till råd.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Viktiga ändringar i BBR 21

  • Kraven om luftkvalitet har ändrats så att kolfilterfläkt i kök inte utesluts.
  • Ett nytt råd med riktvärden för bly i tappvatten har införts.
  • Tidigare krav om vattenskadesäkerhet har ändrats till råd.
Fördjupningsmaterial