Varan har lagts till i varukorgen
Enklare planprocess och enhetliga byggregler
Lov och tillsyn 27 aug 2014
Enhetliga tekniska egenskapskrav ska göra byggandet mer förutsägbart. Foto: Ulf Söderlund
Riksdagen har beslutat om regeländringar som ska göra både planprocessen och bygglovsprocessen enklare samtidigt som kommunernas möjlighet att ställa egna tekniska egenskapskrav begränsas.

Socialdepartementets proposition ”En enklare planprocess” har nu behandlats av riksdagen. Förslagen i propositionen syftar till att göra plan- och bygglovsprocessen effektivare och byggandet mer förutsägbart. Riksdagen accepterade huvuddelen av propositionen men avslog tre av förslagen.

Detaljplan och bygglov

De lagändringar som riksdagen godkände medför bland annat att det nuvarande enkla förfarandet för framtagande av detaljplan blir standard. Det kommer att heta standardförfarande. I vissa situationer ska ett utökat planförfarande gälla, exempelvis om en plan inte är förenlig med översiktsplanen eller om planen är av stort allmänt intresse. Det blir även enklare att upphäva detaljplaner och att förlänga genomförandetiden. En möjlighet införs för att kunna vänta med genomförandet av en åtgärd som följer av ett så kallat planvillkor.

Byggnadsnämnden får också större möjligheter att godta en avvikelse från bestämmelser i en detaljplan, framför allt för att tillgodose gemensamma behov eller allmänna intressen.

Lokala byggregler och markanvisningar

En ny bestämmelse införs i plan- och bygglagen, PBL, som innebär att en kommun inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, andra ärenden enligt PBL eller i samband med genomförande av detaljplaner. Förutom ändringar i PBL införs en helt ny lag som anger att kommunerna ska ta fram riktlinjer för kommunala markanvisningar. En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte heller skyldig att anta sådana riktlinjer.

Exploateringsavtal

En kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska även ta fram riktlinjer för sådana. Av dessa ska exempelvis grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet framgå. Riktlinjerna går att överklaga.

Förslag som inte antogs

Riksdagen godtog inte regeringens förslag om att begränsa detaljplanekravet, att fler planer skulle kunna antas av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden samt att planbestämmelser om utformning av byggnadsverk och tomter i huvudsak upphör att gälla efter genomförandetidens slut.

Ikraftträdande

Lagändringarna och den nya lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar träder i kraft den 1 januari 2015.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial