Varan har lagts till i varukorgen
Bristande rutiner vid asbestsanering
Energi 26 aug 2014
För att sanera asbest är det många regler och föreskrifter man måste följa. Foto: Byggforskningsrådet.
Asbest har länge använts inom många olika områden vid husbyggnation. Nu när det är aktuellt med renovering av miljonprogrammets hus så finns risk för person- och miljöskador om man inte följer de regler som gäller vid rivning av asbest.

Asbestsanering är ett kvalificerat arbete som måste göras på rätt sätt så att anställda inte utsätts för cancerframkallande asbest och att asbest inte sprids till omgivningen. Det är viktigt att den entreprenör som anlitas för saneringen följer de regler som gäller. Arbetsmiljöverket räknar med att det finns cirka 400 000 ton asbest i äldre svenska byggnader, en stor del i miljonprogrammets hus. Det är därför inte ovanligt att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenader.

Kunskap och ansvar

Kunskapen om asbest börjar försvinna i och med pensionsavgångarna på arbetsplatserna. De som går ut från dagens skolor känner inte till riskerna med materialet. De vet inte var det kan förekomma, hur det kan se ut eller vad man ska göra om man trots allt upptäcker det. Enreprenören ska, vid minsta tveksamhet om eventuell asbestförekomst, begära klarläggande från byggherren. För att få riva asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket och de som sanerar måste ha utbildnings- och tjänstbarhetsintyg.

– Kunskapen om asbest ligger på flera plan. För det första ska byggherrarna ha så mycket kunskap att de förstår att de ska göra en inventering om det finns risk att det förekommer hälsofarliga material på arbetsplatsen. Det ska göras innan en renovering påbörjas. Inventeringen ska göras av en kunnig person.
För det andra ska den enskilde arbetsgivaren begära ett klarläggande från fastighetsägaren om han misstänker att det finns asbest där man arbetar. Slutligen ska den enskilde byggnadsarbetaren ha tillräckligt med kunskap för att avbryta sitt arbete om han misstänker att det finns asbest i arbetsområdet, säger Anders Foss, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

– Med tanke på att det pågår så många renoveringsarbeten i Sverige och att det troligtvis finns förekomst av asbest så är det nog så att alla inte begär tillstånd för rivning av asbest hos Arbetsmiljöverket, fortsätter Anders Foss.

Hantering av asbest

Hantering av asbest innebär hälsorisker. Därför finns regler hur det ska gå till att ta hand om asbestmaterial. Vid rivning, renovering och ombyggnad av hus, anläggningar eller båt har fastighetsägaren eller den som svarar för verksamheten ansvar att se till att området där asbest förekommer saneras.

Enligt Anders Foss är riskerna med asbest är inte så uppenbara eftersom det kan ta 20 – 30 år innan ett sjukdomsförlopp uppträder. Om man jämför med att stå uppe på kanten till ett tak utan fallskydd och titta ned så förstår man att man gör sig illa eller ännu värre, man riskerar att dö, om man ramlar ner. Riskmedvetenheten för att drabbasa v allvarliga sjukdomar är inte lika stor som för olycksrisken.

Inspekterade arbetsplatser 2013

Av de 134 arbetsgivrae Arbetsmiljöverket inspekterade, med fokus på asbest, under 2013 fick fler än hälften ett eller flera krav. Det lades också sju omedelbara förbud mot att fortsätta arbetet med asbestarbetet och 27 avgiftsförelägganden mot arbetsgivare som rivit asbest utan tillstånd utfärdades.

De vanligaste bristerna som upptäcktes var:

 • För lite och bristande arbetsledning, som innebär att arbetsgivaren inte har kontroll över att hanterings- och skyddsinstruktioner följs
 • Sanerare utvecklar felaktiga rutiner, vilket kan innebära att man exponeras på plats eller får med sig asbestfibrer ur saneringszonen
 • Felaktig personlig sanering och ombyte vid utomhussaneringar, till exempel att man bara drar av sig sin overall och åker hem
 • Bristande underhåll av andningsskydd.

– Inspektionerna sker som planerad tillsyn hos de företag som fått tillstånd eller som oplanerade inspektioner när vi fått, oftast anonyma, tips till oss. Det kommer många tips, till exempel från konkurrenter som inte fått jobbet, pensionerade byggnadsarbetare som sett att det finns asbest vid pågående renoveringar och från arbetare på byggplatser i närheten som ser att det finns ohälsosamma material. Tyvärr så finns inte resurser nog att åka ut på alla tips. Vi måste prioritera bland de tips vi får in, säger Anders Foss.

Kännedom om hälsofarliga material

Ett sätt att öka kännedomen om farliga ämnen är att göra inventeringar innan man påbörjar en renovering. Man kan söka information på temasidan på Arbetsmiljöverkets webbplats. Att man tar upp frågan i artiklar i tidningar och på nätet ökar medvetenheten.

– Stora företag som har stora projekt på gång i miljonprogramsområden känner oftast till vad som gäller när det handlar om asbest och de följer reglerna. Sedan finns det också bostadsrättsföreningar och villaägare som hittar små företag som renoverar åt dem. Dessa är inte alltid så nogräknade och följer dessvärre inte alltid de regler som finns. Det finns också de som chansar utan att vare sig tänka på eller bry sig om vilka risker de som arbetar utsätts för. Vid inspektionerna har vi upptäckt att det oftast är de små företagen som river utan tillstånd, berättar Anders Foss.

Från 1 juli i år blir det sanktionsavgifter om man bryter mot paragraferna i gällande föreskrifter. Tidigare gick ärendena till åklagare och det blev en lång process. Anders Foss säger att han tror att sanktionsavgifter kommer att ge bättre effekt. Det blir mer kännbart om det kostar pengar.

– Trots att man har asbestutbildade sanerare kan det brista ute på arbetsplatsen. Det beror oftast på två grundläggande orsaker. Det ena är bristande rutiner, sanerarna följer till exempel inte de regler som finns vför hur man ska bete sig när man passerar genom en sluss. Det andra är att arbetsledningen inte följer upp och kontrollerar att sanerarna följer instruktionerna, säger han.

Inga restriktioner i vissa länder

I Kanada, Kina, Indonesien, Iran, Kazakstan, Ryssland, Sri Lanka, Thailand, Ukraina, Uzbekistan och Vietnam som alla är asbestproducerande länder har man (i december 2013) inte infört några restriktiva åtgärder som syftar till förbud mot användning av asbest.

Inför framtiden

– Som tur är så är så sköter sig majoriteten av företag och gör det man ska vid rivning och sanering av hälsofarliga material. Vi försöker ge dem som sköter sig beröm när vi är ute på inspektionerna.
– För alla som kommer i kontakt med asbest vore ett önskescenario att Arbetsmiljöverket hade större resurser för inspektioner, avslutar Anders Foss.

Arbetsmiljöplan är ett skydd

I en arbetsmiljöplan ska skyddsåtgärder mot eventuell asbestförekomst beskrivas. Det är byggherrens skyldighet att undersöka om asbest förekommer i befintlig byggnad innan arbetet påbörjas. Det är därför viktigt att en arbetsmiljöplan påbörjas redan i projekteringsstadiet.

Innan renovering

Vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning ställer Arbetsmiljöverkets föreskrift Asbest (AFS 2006:1) krav. Om man river asbest utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar man en sanktionsavgift på 50 000 kronor.
Byggprodukter och material med asbest är sällan märkta, vilket gör det svårt att avgöra om det finns risk att utsättas för asbestdamm när man renoverar eller bygger om ett hus. Att arbeta i dammet under ett renoveringsarbete och inte veta vad man utsätts för är olämpligt och risken kan enkelt avhjälpas genom att inventera arbetsplatsen. I byggnader byggda före år 1977 måste man räkna med att det kan finnas asbest.

Förbud mot asbest

Ett totalförbud mot asbestanvändning kom 1982 och ett EU-förbud mot asbest gäller från och med 1 januari  2005. Det förbudet regleras i Sverige i Kemikalieinspektionens författningssamling.

FAKTA Asbest

Asbest är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater som krysolit (vit asbest), amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit, aktinolit och krokidolit (blå asbest). Det är ett långfibrigt oorganiskt mineral.
Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är när material som innehåller asbest bearbetas som fibrer frigörs och de bildar då ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar och kan orsaka skador.
Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter är sedan 1982 totalförbjudet i Sverige. Det är dock ett vanligt byggmaterial i miljonprogrammets bostäder som nu är i fokus för renovering.
Mesoteliom, en elakartad tumör orsakad av asbest, förorsakar över 100 dödsfall varje år.

Arbetsmiljöverkets rivningsföreskrifter

Arbete med rivning/sanering/borttagande av asbest ska bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Rivning kan påbörjas när rivningstillstånd erhållits och information lämnats till Arbetsmiljöverket om när och hur rivningen ska ske.
På arbetsplats där rivning utförs ska handlingar finnas om:

 • Arbetsmiljöverkets beslut om tillstånd
 • Hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade för rivningsarbetet
 • Bevis om arbetsutbildning för dem som leder och deltar i rivningsarbetet
 • Intyg om medicinska kontroller (tjänstbarhetsintyg) för dem som deltar i rivningsarbetet
 • De uppgifter som angetts i den anmälan som lämnats till Arbetsmiljöverket senast två dagar innan rivningen påbörjas.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Asbest

Asbest är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater som krysolit (vit asbest), amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit, aktinolit och krokidolit (blå asbest). Det är ett långfibrigt oorganiskt mineral.
Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är när material som innehåller asbest bearbetas som fibrer frigörs och de bildar då ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar och kan orsaka skador.
Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter är sedan 1982 totalförbjudet i Sverige. Det är dock ett vanligt byggmaterial i miljonprogrammets bostäder som nu är i fokus för renovering.
Mesoteliom, en elakartad tumör orsakad av asbest, förorsakar över 100 dödsfall varje år.

Arbetsmiljöverkets rivningsföreskrifter

Arbete med rivning/sanering/borttagande av asbest ska bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Rivning kan påbörjas när rivningstillstånd erhållits och information lämnats till Arbetsmiljöverket om när och hur rivningen ska ske.
På arbetsplats där rivning utförs ska handlingar finnas om:

 • Arbetsmiljöverkets beslut om tillstånd
 • Hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade för rivningsarbetet
 • Bevis om arbetsutbildning för dem som leder och deltar i rivningsarbetet
 • Intyg om medicinska kontroller (tjänstbarhetsintyg) för dem som deltar i rivningsarbetet
 • De uppgifter som angetts i den anmälan som lämnats till Arbetsmiljöverket senast två dagar innan rivningen påbörjas.