Varan har lagts till i varukorgen
Obligatorisk byggfelsförsäkring avskaffas
Bestämmelser 30 apr 2014
Kravet på byggfelsförsäkring upphör men ett färdigställandeskydd ska även i fortsättningen finnas när en näringsidkare uppför ett småhus åt en konsument. Foto: Ulf Söderlund
Riksdagen har beslutat att kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring ska upphöra 1 juni 2014. Däremot blir kravet på färdigställandeskydd kvar i en egen lag, med vissa justeringar.

Krav på en obligatorisk byggfelsförsäkring vid bostadsbyggande infördes för cirka 20 år sedan. Försäkringen hade då tre syften, varav inget har uppfyllts. Försäkringen har varit dyr för byggherren men gett lite tillbaka när det uppstått problem.

Ingen obligatorisk byggfelsförsäkring

Den så kallade Byggkravsutredningen lämnade hösten 2012 ett förslag om en mer åtgärdsinriktad byggfelsförsäkring som också skulle vara obligatorisk. Efter att olika remissinstanser yttrat sig beslutade bostadsministern att lägga det förslaget i soptunnan. Resultatet är därför att lagkravet på byggfelsförsäkringen tas bort 1 juni 2014 och något nytt obligatorium införs inte.

Krav på färdigställandeskydd blir kvar

De nuvarande bestämmelserna om färdigställandeskydd som i dag finns i lagen om byggfelsförsäkring blir kvar, fast i en ny lag, lagen om färdigställandeskydd. Om exempelvis entreprenören går i konkurs ska färdigställandeskyddet täcka skäliga kostnader för att:

 • slutföra ett arbete
 • avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning
 • avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av sådana fel.

Ett färdigställandeskydd kan bestå av en försäkring eller en bankgaranti.

Kravet på färdigställandeskydd gäller när en näringsidkare bygger, eller bygger till, ett småhus åt en konsument. Något färdigställandeskydd behövs inte när en näringsidkare uppför huset åt sig själv eller när en konsument bygger åt sig själv.

Plan- och bygglagen

Förutom en ny lag om färdigställandeskydd innebär riksdagsbeslutet en del följdändringar i plan- och bygglagen, PBL, då både byggfelsförsäkringen och färdigställandeskyddet åberopas i PBL.

FAKTA Lagen om färdigställandeskydd

I lagen om färdigställandeskydd regleras:

 • när färdigställandeskydd krävs
 • vad ett färdigställandeskydd ska omfatta
 • inskränkningar i konsumentens rätt till ersättning
 • villkor om övertagande av rätt till ersättning
 • förbud mot ändring av villkor
 • villkor för byggstart
 • överklagande.

Byggfelsförsäkringens ursprungliga syften

Det ursprungliga syftet med byggfelsförsäkringen var att den skulle:

 • skydda boende mot ohälsa genom att säkerställa att det alltid finns resurser att snabbt åtgärda fel och skador i bostadshus som kan påverka de boendes hälsa.
 • befordra en god byggkvalitet genom att skapa ekonomiska incitament för den som konstruerar och uppför en byggnad att göra rätt.
 • ge ett ekonomiskt skydd, särskilt för konsumenter, mot stora oväntade kostnader för att åtgärda fel.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Lagen om färdigställandeskydd

I lagen om färdigställandeskydd regleras:

 • när färdigställandeskydd krävs
 • vad ett färdigställandeskydd ska omfatta
 • inskränkningar i konsumentens rätt till ersättning
 • villkor om övertagande av rätt till ersättning
 • förbud mot ändring av villkor
 • villkor för byggstart
 • överklagande.

Byggfelsförsäkringens ursprungliga syften

Det ursprungliga syftet med byggfelsförsäkringen var att den skulle:

 • skydda boende mot ohälsa genom att säkerställa att det alltid finns resurser att snabbt åtgärda fel och skador i bostadshus som kan påverka de boendes hälsa.
 • befordra en god byggkvalitet genom att skapa ekonomiska incitament för den som konstruerar och uppför en byggnad att göra rätt.
 • ge ett ekonomiskt skydd, särskilt för konsumenter, mot stora oväntade kostnader för att åtgärda fel.
Fördjupningsmaterial