Varan har lagts till i varukorgen

Ny skrift om hälsobesvär av inomhusmiljön

Kyla 10 apr 2014
Enligt skriften ”Hälsobesvär av inomhusmiljön” är den största orsaken till innemiljöproblem dålig luftkvalitet på grund av exempelvis en felaktig konstruktion.
Antalet människor som mår dåligt av inomhusmiljön ökar. En ny skrift uppmärksammar detta och beskriver hur man kan gå tillväga med problemen.

Idag finns det många som upplever att de har hälsobesvär som beror på inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på jobbet. Detta påverkar inte bara den drabbade utan kostar även samhället mycket i form av produktionsbortfall och sanering av byggnader. I skriften "Hälsobesvär av inomhusmiljön" lyfter Centrum för arbets- och miljömedicin upp detta problem.

– Vi är säkra på att det finns kopplingar mellan inomhusmiljöproblem och byggnader. Problemet verkar dessutom öka för vi får fler och fler patienter med dessa problem, säger Gunnel Emenius, miljöhygieniker på Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, och en av författarna till skriften.

Går igenom orsaker och ger råd

Faktabladet ersätter en tidigare skrift från 2003 med samma namn men är nu mer omfattande då den bland annat ger tydliga råd om hur man systematiskt ska gå tillväga om man har inomhusmiljöproblem. Den främsta orsaken till problemen är enligt skriften bristfällig luftkvalitet till följd av olika faktorer, som exempelvis:

  • mikrobiell tillväxt
  • kemiska emissioner
  • förorenad intagsluft
  • byggnadsmaterial
  • byggnadskonstruktion
  • fukt
  • städning
  • ventilation.

Skriften går igenom de olika faktorerna och på vilket sätt de kan orsaka problem.

Beskriver vanligaste symtomen

De vanligaste symtomen vid innemiljöproblem beskrivs också och vad som bör ingå i en medicinsk utredning. Man poängterar dock att det inte finns någon medicinsk undersökning (prov) som kan visa att en persons symtom beror på exponering för dålig inomhusmiljö. Det finns inte heller något specifikt ämne i inomhusmiljön som man medicinskt kan koppla till hälsobesvär.

– Syftet med utredningen är i första hand att se om det finns andra förklaringar till varför besvären uppkommit och att göra en miljöhygienisk bedömning av aktuell byggnad och inomhusmiljö för att finna/utesluta skador och brister i miljön, som man genom forskning och beprövad erfarenhet kan relatera till specifika besvär, framförallt astma, rinit och andra luftvägsbesvär, berättar Gunnel Emenius.

Det är viktigt att man antecknar tiden när besvären uppstår eller försämras i förhållande till när man vistats i byggnaden. Eftersom det oftast är den enda indikationen på att besvären kan vara orsakade av innemiljön.

Ta hjälp av SWESIAQ-modellen

Det är ofta svårt att utreda orsaken till innemiljöproblem. Därför är det viktigt att en innemiljöutredning bedrivs systematiskt. Skriften tar upp SWESIAQ-modellen, som för en vecka sedan fick ta emot 2013 års Stora Inneklimatpris, och är en beskrivning av hur en innemiljöutredning bör gå till.

– SWESIAQ-modellen är bra. Kanske uppfattas den som lite väl krånglig men grundtanken är rätt och modellen förbättras efterhand. Det är en systematisk utredning som utgår från byggnadens kända svagheter, säger Gunnel Emenius.

I slutet av skriften tas ansvaret för inomhusmiljön upp. Det är enligt Miljöbalken i första hand fastighetsägaren som är ansvarig för byggnadens inomhusmiljö. På en arbetsplats är det dock arbetsgivaren som är ansvarig eftersom han har ett helhetsansvar över arbetsmiljön. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial