Varan har lagts till i varukorgen
Miljökvalitetsmålen uppnås inte till 2020
Energi 22 apr 2014
Naturvårdsverkets rapport med den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål har kommit. Foto: Claes Hammarlin.
Den senaste årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål, som Naturvårdsverket gjort, visar att merparten av de nationella miljömålen inte kommer att nås till år 2020.

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. För att målen ska nås behövs tydligare prioritering och att miljöarbetet samordnas med andra aktiviteter i samhället.

– När vi återigen ser att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte kommer att nås till år 2020 är det lätt att få en mörk bild av utvecklingen. Samtidigt kan vi konstatera att tillståndet i miljön i vissa avseenden utvecklas i positiv riktning, sa Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren i ett pressmeddelande.

Årlig uppföljning

I den årliga uppföljningen av miljömålen konstateras att det finns flera orsaker till att många av målen blir svåra att nå. En orsak är konflikten mellan miljöhänsyn och andra samhällsintressen. En annan är att ekonomi ofta går före miljöhänsyn.

– Miljömålen behöver väga tyngre i krockar mellan samhällsintressen i komplexa frågor som planering av långsiktiga infrastruktursatsningar och avvägningar mellan exploatering och bevarande av mark, sa Maria Ågren.

Otillräckliga styrmedel och ohållbar konsumtion

I uppföljningen som gjordes i år visar det sig att flera lagar och styrmedel inte är tillräckligt starka för att miljömålen ska kunna uppnås. Styrmedel används ineffektivt och inte i tillräcklig omfattning.
Många av miljömålen är också svåra att nå på grund av att konsumtionen utvecklas på ett ohållbart sätt. Hållbar konsumtion kommer därför att vara ett fokusområde i den fördjupade utvärderingen av miljömålen som redovisas till regeringen 2015.
De fokusområden som bestämts i tidigare uppföljningar är fortfarande aktuella.

Mål som nås

Miljökvalitetsmålet "Skyddande ozonskikt" kommer att nås till 2020 och miljökvalitetsmålet "Säker strålmiljö" är nära att nås till 2020.

Nationella mål

Miljökvalitetsmålen är nationella men möjligheten att nå dem påverkas av internationella överenskommelser. I rapporten konstaterar Naturvårdsverket att Sverige måste vara mer pådrivande inom EU och internationellt.

Miljömålen utvärderas varje år

I miljömålssystemet ingår generationsmålet, 16 nationella miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 5 av etappmålen beslutade regeringen om den 27 februari 2014 och därför följs de inte upp denna gång. Varje år gör ansvariga myndigheter en uppföljning av miljömålen på både nationell och regional nivå. Arbetet samordnas av Naturvårdsverket som i en rapport presenterar hur miljön mår, hur miljöarbetet går och pekar ut nödvändiga insatser för att nå miljömålen och ett hållbart samhälle.

FAKTA Miljökvalitetsmål

Riksdagen beslutade den 28 april 1999 att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I november 2005 antogs ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljöIngen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskapS
 • torslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Miljökvalitetsmål

Riksdagen beslutade den 28 april 1999 att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I november 2005 antogs ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljöIngen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskapS
 • torslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv
Fördjupningsmaterial