Varan har lagts till i varukorgen
Lagändringar ska ge fler ungdomsbostäder
Bostäder 28 apr 2014
Nya regler ska göra det enklare att bygga bostäder som unga efterfrågar. Foto: Microsoft
Mer än hälften av landets kommuner har brist på ungdomsbostäder. Riksdagen har nu beslutat om lagändringar som ska göra det billigare att bygga dessa bostäder.

Riksdagen har beslutat om vissa lättnader och ändringar i plan- och bygglagen, PBL, som ska göra det enklare att bygga bostäder som unga efterfrågar. De förändringar som beslutats är dock generella och inte knutna till någon typ av kategoriboende för ungdomar eller studenter.

Vindslägenheter utan hisskrav

Det ska alltid vara möjligt att göra avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet vid inredning av bostäder på högst 35 kvadratmeter i ett vindsutrymme. Det innebär att:

  • hiss inte ska behöva installeras
  • avsteg får göras från tillgänglighetskraven i själva bostaden.

Förlängd tid för tidsbegränsade bygglov

Tiden för ett tidsbegränsat bygglov förlängs från högst fem år till högst tio år. Det kan sedan förlängas med högst fem år i taget, till maximalt femton år. Ett besked om tio års tidsbegränsat bygglov redan från början ökar förutsägbarheten och möjligheten att räkna hem en investering.

Inget tekniskt samråd vid flyttning av byggnader

Vid flyttning av en enstaka enkel byggnad behövs inte längre något tekniskt samråd, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Byggnadsnämnden kan dessutom besluta att tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla byggnader.

Med enkel byggnad menas en byggnad som:

  • har en enkel konstruktion
  • kan flyttas med förhållandevis enkla åtgärder.

När byggnadsnämnden prövar om en byggnad kan anses som enkel bör särskilt beaktas risken för skador på exempelvis:

  • murverk
  • tätskikt
  • bärande delar.

Bostadsförsörjningsbehovet i översiktsplanen

Många kommuner redovisar redan i dag bostadsförsörjningsbehovet i översiktsplanen, men ambitionsnivån varierar. Därför införs nu ett krav i PBL att kommunen ska redovisa i översiktsplanen hur den avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder

Ikraftträdande

Ändringarna i PBL ska tillämpas från den 1 juli 2014. För översiktsplaner som påbörjats före det datumet får äldre regler tillämpas.

FAKTA Kommande regeländringar

De nu beslutade ändringarna baseras till stor del på de förslag från rapporten ”Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter” som krävde ändring av lag. I det förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR, som nu är EU-anmälda föreslås betydande lättnader i bostadsutformningskraven, dels för små bostäder om högst 35 m2, dels för studentbostäder.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Kyla Tillgänglighet Arkitektur Projektering Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kommande regeländringar

De nu beslutade ändringarna baseras till stor del på de förslag från rapporten ”Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter” som krävde ändring av lag. I det förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR, som nu är EU-anmälda föreslås betydande lättnader i bostadsutformningskraven, dels för små bostäder om högst 35 m2, dels för studentbostäder.

Fördjupningsmaterial