Varan har lagts till i varukorgen
Gemensam strategi för säkrare cykling
Transportsystem 11 apr 2014
Trafikverket har tillsammans med flera andra aktörer tagit fram en strategi för säkrare cykling som ska öka trafiksäkerheten för landets cyklister. Foto: Kerstin Ericsson.
För att minska antalet cykelolyckor har Trafikverket tagit fram en nationell strategi för säkrare cykling. Linköping kommun, som varit med och tagit fram strategin, jobbar med flera åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten för deras cyklister.

Ökat resande med cykel är en viktig del i hållbara transporter och ger också positiva effekter på folkhälsan. Med det finns stora problem med trafiksäkerheten för cyklister. Enligt Lars Darin, utredare på Trafikverket är det dags att ta frågan på allvar och sätta de oskyddade trafikanterna i fokus vid planeringen av framtidens städer.

– Man jobbar ständigt med att ta fram och genomföra viktiga åtgärder för ett säkert vägtransportsystem men man glömmer de oskyddade trafikanterna. Cykeln är ett seriöst transportmedel och det är dags att vi aktörer i branschen lyfter upp säkerhetsnivån ett eller flera steg, säger Lars Darin.

Ny strategi ska öka trafiksäkerheten

För att förbättra säkerheten för cyklister har Trafikverket tillsammans med andra berörda aktörer tagit fram en nationell strategi som heter Säkrare cykling – Gemensam strategi för år 2014-2020, version 1.0. Strategin är en del i Trafikverkets målstyrningsarbete för att nå en nollvision.

Strategin, som är tänkt som ett stöd vid verksamhetsplanering hos bland annat statliga och kommunala myndigheter, ska bidra till att nå de nationella trafiksäkerhetsmålen om en halvering av antalet omkomna och en minskning av antalet allvarligt skadade med 25 procent till år 2020.

Brister i drift och underhåll

Idag är cyklister den trafikantgrupp som står för flest allvarligt skadade. År 2012 var nästan 2 000 av 4 500 totalt skadade i trafiken, cyklister, och varje år omkommer 20-30 cyklister av totalt 300 dödade i trafiken. När det gäller de svårt skadade i singelolyckor visar statistik i olycksfallsdatabasen Strada att vägrelaterade faktorer är den bidragande orsaken till cirka 60 procent av cykelolyckorna, i första hand drift och underhåll men även vägutformning.

- För att få ett grepp om problemet skulle jag rekommendera att man som kommun analyserar de allvarliga olyckorna. Varför drabbas kommunens cyklister av olyckor och vilka åtgärder krävs för att undvika skador i framtiden? Där är datan i Strada ett väldigt bra stöd, Lars Darin.

Linköping jobbar med flera åtgärder

En kommun som varit med och tagit fram strategin och som själva jobbat med flera åtgärder för en säkrare cykling är Linköping kommun. I Linköping sker cirka 30 procent av resandet på cykel och kommunen ansvarar för 60 mil cykelvägar.

- Vi har gjort allt från att bygga gång- och cykelvägar där man tidigare cyklade i blandtrafik till att förbättra vissa korsningar. Vi har också jobbat med beteendepåverkande åtgärder som att få kommuninvånarna att öka användningen av cykelhjälm och vinterdäck, berättar Per-Erik Hahn, cykelsamordnare på kommunen.

I strategin kan man utläsa vad olika åtgärder har för potential när det gäller att minska antalet omkomna respektive allvarligt skadade. Något som är väldigt bra menar Per-Erik Hahn då det visar på att det är väghållaren som är ansvarig för att skapa en säker resa för cyklisten.

- Statistiken visar att många av dessa olycksfall enkelt skulle kunna åtgärdas genom fokus på drift- och underhållsfrågor och infrastrukturen, säger han.

Viktiga områden att prioritera

I skriften får man förslag på insatsområden som är viktiga att prioritera. Ett förslag är Bättre drift- och underhåll både vinter och sommar. En åtgärd som man i Linköping jobbat mycket med.

- För drygt 15 år sedan var vi med i ett forskningsprojekt med VTI om sopning och salt på gång- och cykelvägar. Vi testade detta och cyklisterna var väldigt nöjda. I stort sett så är asfalten framme året om. Idag har vi över 9 mil cykelbanor som sopsaltas och det finns planer på att köpa in ytterligare maskiner.

Om antalet olyckor minskat på grund av att man sopsaltar istället för sopsandar är svårt att säga, menar Per-Erik Hahn.

- Vi har svårt att se om åtgärden har gjort något intryck i minskat olyckstal, men vi vet att den gör att fler väljer att cykla på vintern.

De har också jobbat mycket med att skapa bättre förutsättningar för snöröjning utanför de prioriterade stråken där de inte sopsaltar.

- Vi jobbar med att maskinförarna ska få en ökad förståelse för cyklisternas vardag och hur bristen på snöröjning kan påverka brukaren. Det är inte alla som förstår att om man lämnar kvar en snösträng på en centimeter så kan det få förödande konsekvenser för cyklisterna.

Viktigt att fokusera på cykeltrafiken

Enligt Lars Darin på Trafikverket är det dags att skifta fokus från biltrafikanter till cykeltrafikanter. Har ni på Linköping kommun skiftat fokus?

- Vi har alltid med cyklisterna i planeringen och i min roll som cykelsamordnare informerar jag alltid mina kollegor, projektledare och konsulter som vi har med i våra projekt, säger Per-Erik Hahn.

Hur kan vi alla bli bättre?

- Jag tror det är viktigt att informera om de hjälpmedel och verktyg som redan finns. Det finns till exempel ett antal handböcker kring hur man bör bygga för att göra det bra för cyklister. Strategin har här också en viktig del. Den utgör en bra grund för hur man kan jobba med cykelolyckor i framtiden och att man tar cykeln på allvar som trafikslag.

Per-Erik Hahn, cykelsamordnare på Linköpings kommun. Foto: Linköping kommun.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Vägar och gator Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Per-Erik Hahn, cykelsamordnare på Linköpings kommun. Foto: Linköping kommun.
Fördjupningsmaterial