Varan har lagts till i varukorgen
Bostad åt alla
Bostäder 8 apr 2014
Möjligheten att få en egen bostad om man tillhör ekonomiskt svaga hushåll är svår idag när det råder brist på lägenheter. Foto: Harald Holm.
En ny rapport från Hyresgästföreningen, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna försöker svara på frågan; Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

"Rapporten Bostad för alla – vem tar ansvar för att alla får en bostad?" presenterades nyligen av Hyresgästföreningen, SKL, SABO och Fastighetsägarna. I rapporten presenteras fem slutsatser som kan stödja de som har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Slutsatser:

  • Bostadsförsörjningen ska vara en kommunledningsfråga
  • Det krävs samordning och samarbete för att lyckas, det räcker inte att en aktör tar sitt ansvar
  • Myndigheter, bostadssökande och fastighetsägare bör ha en enda kontaktväg till kommunen, det vill säga det ska vara enkelt att se vem som har ansvaret
  • Det behövs fler bostäder
  • Staten bör ta ett bredare ansvar.

Bostadsförsörjning

Sveriges kommuner har ett ansvar för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. För att kommuner ska kunna tillhandahålla bostäder måste den kommunala organisationen samordnas och samarbetet med bostadsmarknadens lokala aktörer måste fungera. Det är den viktigaste slutsatsen i rapporten.

– Det måste i varje kommun finnas en tydlig inriktning från den politiska ledningens sida att det är viktigt att de med extra behov får möjlighet till ett eget boende. Viljan att ta ett helhetsansvar för detta är nödvändig för att kunna ta nästa steg, säger Anders Konradsson, chef för Boendeenheten och Hyresgästföreningens representant i gruppen, i ett pressmeddelande.

Samordning krävs

För att bostadsförsörjningen ska fungera krävs ett samspel och att alla känner till varandras roller och olika ansvar.
Hur samordningen av verksamheten utformas varierar. De flesta kommuner har någon form av samarbetsavtal med hyresvärdar, någon kommun har ett boendeteam som ansvarar för kontakterna, andra samarbetar med kronofogden och störningsjour.

En kontaktväg till kommunerna

Det är viktigt att flera intressenter, myndigheter, bostadssökande, allmännyttan och privata fastighetsägare har en enda kontaktväg till kommunen.

– Vi tycker att det är självklart att det ska finnas en tydlig kontaktväg in till kommunernas arbete med detta. Det måste naturligtvis vara tydligt för dem som har behov av en bostad var de kan vända sig för att få hjälp. Men det är lika viktigt att även övriga aktörer som myndigheter och bostadsbolag har en tydlig kontakt i kommunen, säger Anders Konradsson.

Brist på små bostäder

Det behövs fler bostäder, speciellt små lägenheter. 126 av landets kommuner hade år 2013 bostadsbrist och 246 kommuner hade brist på hyresrätter. Bostadsmarknadens gränser sammanfaller inte med kommungränserna och därför är det viktigt med samordning.

Statens ansvar

Staten bör ta ett övergripande ansvar för att förbättra rutiner och regelverk kring problem som är av bostadssocial karaktär.
Bostadsbidragssystemet behöver ses över för att fungera för alla grupper som har det svårt eller står utanför bostadsmarknaden.

Majoriteten av kommunerna har bostadsbrist, det behöver alltså byggas mycket mer. Även i detta fall måste man beakta att bostadsmarknadens gräns sällan är densamma som kommungränsen, vilket ställer ytterligare krav på samordning av till exempel byggplaner.

I dag saknas nationella riktlinjer för hur man hanterar boendet vid exempelvis hot- och våldssituationer. Det kan få mycket allvarliga konsekvenser för personer som till exempel byter bostadsort. Organisationerna bakom rapporten anser därför att regeringen bör utreda och överväga om sådana riktlinjer bör och kan tas fram.

I rapporten presenteras flera positiva exempel på hur arbetet med bostadsförsörjningsansvaret kan bedrivas av kommunerna enskilt och tillsammans.

– Förhoppningen är att rapporten ska kunna användas som inspiration för alla som arbetar med bostadssociala frågor, säger Henrik Tufvesson chef för Analys och opinion Fastighetsägarna Stockholm, som varit Fastighetsägarnas representant i arbetsgruppen, i ett uttalande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial