Varan har lagts till i varukorgen

Allt fler förorenade områden inventeras

Miljö 29 apr 2014
Naturvårdsverkets lägesbeskrivning om markföroreningar för 2013 visar att antalet inventerade förorenade områden har ökat och att allt fler områden saneras. Foto: Mikael Sjöberg.
Inventeringen av förorenade områden har slutförts i stora delar av Sverige. Samtidigt saneras nu fler områden än någonsin tidigare.

Naturvårdsverket redovisar varje år resultaten för efterbehandlingen av förorenade områden till regeringen. Årets rapport visar att under 2013 sanerades 46 förorenade områden med statlig finansiering, jämfört med drygt 30 områden tidigare år. Dessutom sanerade ansvariga verksamhetsutövare, markägare och exploatörer ytterligare minst 535 områden.

Inventerat en stor del

Parallellt med saneringen fortsatte inventeringen och undersökningar av förorenade områden. Under 2013 blev de flesta länsstyrelser klara med det arbetet. Resultatet av inventeringen till och med 2013 är följande:

  • Riskklass 1 - 1 012 hittade områden.
  • Riskklass 2 - 6 978 hittade områden.
  • Riskklass 3 - 9 740 hittade områden.
  • Riskklass 4 - 5 470 hittade områden.

Följande områden har tilldelats en så kallad branschklass, vilket innebär att de eventuellt kan behöva undersökas och åtgärdas.

  • Branschklass 1 - 725 hittade områden.
  • Branschklass 2 - 21 693 hittade områden.
  • Branschklass 3 - 26 845 hittade områden.
  • Branschklass 4 - 9 823 hittade områden.

Värdefull information tack vare inventeringen

Tack vare inventeringen som länsstyrelserna genomfört är nu kunskapen stor om vilka områden som behöver utredas och troligen saneras stor. Hittills har över 2 329 förorenade områden som varit i riskklass 1 och 2 efterbehandlats genom det statliga anslaget samt genom kommuners och länsstyrelsers tillsyn.

Av de som tillhör den högsta riskklassen, risklass 1, har totalt 373 områden åtgärdats, varav 191 med statliga anslag eller finansiering delade mellan statliga anslag och verksamhetsutövare.

Enligt Naturvårdsverket visar detta att både statlig finansiering av åtgäder och en effektiv tillsyn enligt miljöbalken över ansvariga verksamheter behövs för att nå miljömålen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial