Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterade konstruktionsregler

Konstruktion 2 sep 2013
Nu finns regler för dimensionering av cisterner i EKS. Foto: Per Andersson.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS, har kompletterats med nationella val för ytterligare sex eurokoddelar. Dessutom har en del justeringar gjorts.

I den nya utgåvan av EKS, EKS 9, har sex ytterligare eurokoder införlivats genom nationella val. Dessa gäller:

 • laster:
  • kranar och maskiner
  • silor och behållare
 • dimensionering:
  • silor av betong
  • silor av stål
  • cisterner av stål
  • kranbanor av stål.

Vissa eurokoder, exempelvis eurokoder för jordbävning, kommer inte att få nationella val i EKS. Dessa kan dock användas som handböcker.

Övriga förändringar

Förutom att sex ytterligare eurokoder införlivats har en hel del förändringar gjort i bestämmelserna.

Ändring

I allmänt råd till första paragrafen i avdelning A om tillämpningsområde förtydligas att reglerna även gäller vid annan ändring än fysisk ändring, till exempel om verksamheten ändras.

Termer

Nya termer har införts med anledning av EU:s byggproduktförordning. Exempelvis byts ordet ”bestyrkta” ut mot att byggprodukter ska ha ”bedömda” egenskaper och ”Samexistensperiod” ersätter ”Övergångsperiod”.

Laster

I ett nytt allmänt råd i avdelning C om laster på bärverk förtydligas reglerna för lastnedräkning. Reduktion för area och reduktion för antal våningsplan får kombineras för kategorierna kontor och bostäder. Det tilläts i Boverkets tidigare konstruktionsregler, BKR. Möjligheten till kombination är inte reglerat i eurokoderna utan är upp till varje land att besluta. Boverket har nu beslutat att tillåta kombinationen.

Trä

I avdelning G har en ny modell för val av sprickfaktor för limträ och trä antagits. Limträ missgynnades tidigare men nu ska förhållandet vara neutralt.

Murverk

För murverk, i avdelning H, har partialkoefficienter för tillåten materialpåkänning ändrats marginellt.

Brandlast

I avdelning B, kapitel 0, om grundläggande dimensioneringsregler för bärverk, har ett förtydligande gjorts i allmänna råd till paragraf 21. Där anges att reduktionsfaktorn för areareduktion och reduktionsfaktorn för samverkande nyttig last inte får kombineras i brandlastfallet. Även om personer förhoppningsvis lämnat byggnaden vid en brand kvarstår lasten av inredning.

Ikraftträdande

Den 1 juli 2013 trädde de ändrade reglerna i kraft. Äldre bestämmelser kan tillämpas till och med den 30 juni 2014.

Kommande ändringar

Ytterligare en ändring är att bemyndigandet att meddela föreskrifter om egenskapskrav för järnvägar, vägar och gator samt anordningar som tillhör dessa byggnadsverk går över till Transportstyrelsen. Boverkets föreskrifter och allmänna råd som finns i EKS på detta område gäller dock till dess Transportstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmänna råd på området och upphäver Boverkets föreskrifter.

FAKTA Nya eurokoddelar i EKS

Följande sex eurokoddelar har införlivats i regelverket genom nationella val:

 • SS-EN 1991-3:2006 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 3: Last av kranar och maskiner
 • SS-EN 1991-4:2006 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 4: Silor och behållare
 • SS-EN 1992-3:2006 Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material
 • SS-EN 1993-4-1:2007 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 4–1: Silor
 • SS-EN 1993-4-2:2007 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 4–2: Cisterner
 • SS-EN 1993-6:2007 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 6: Kranbanor.
FAKTA Gällande konstruktionsregler

De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett regelsystem som har ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR vid årsskiftet 2010/11. Europeiska konstruktionsstandarder, så kallade eurokoder, är europagemensamma dimensioneringsregler för byggande vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Bestämmelser Kyla Projektering Bostäder
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Nya eurokoddelar i EKS

Följande sex eurokoddelar har införlivats i regelverket genom nationella val:

 • SS-EN 1991-3:2006 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 3: Last av kranar och maskiner
 • SS-EN 1991-4:2006 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 4: Silor och behållare
 • SS-EN 1992-3:2006 Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material
 • SS-EN 1993-4-1:2007 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 4–1: Silor
 • SS-EN 1993-4-2:2007 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 4–2: Cisterner
 • SS-EN 1993-6:2007 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 6: Kranbanor.
FAKTA Gällande konstruktionsregler

De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett regelsystem som har ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR vid årsskiftet 2010/11. Europeiska konstruktionsstandarder, så kallade eurokoder, är europagemensamma dimensioneringsregler för byggande vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet.

Fördjupningsmaterial