Varan har lagts till i varukorgen
Nya föreskrifter om arkivlokaler
Bestämmelser 16 sep 2013
Kraven på arkivlokaler har både skärpts och lindrats. Foto: Wikipedia
Mindre brandcellsstorlek, förbud mot fönster och förbud mot rör för fjärrvärme och fjärrkyla i arkivlokalen är några av nyheterna i Riksarkivets nya föreskrifter om arkivlokaler.

Riksarkivet har gett ut nya föreskrifter för arkivlokaler, RA-FS 2013:4. Kraven i de nya föreskrifterna motsvarar i stora drag de tidigare. En del ändringar har dock gjorts, både skärpningar och lindringar. En stor förändring är att arkivlokaler måste sektioneras redan när golvarean överstiger 400 m2. Tidigare var den gränsen 1 200 m2. – Även om det i sak är en stor ändring är det inte många arkiv som berörs, säger Sebastian Grette vid Riksarkivet. – Det är relativt få arkiv som är större än 400 m2.

Förändringar

Bland ändringarna kan nämnas:

 • förändrad struktur genom att en del kapitel har slagits ihop
 • nya definitioner har införts
 • funktionsbyggnad är ett nytt begrepp
  • i detta fall en byggnad som i sin helhet eller till övervägande delen är uppförd eller används för förvaring av arkiv
 • tydligare krav att se till att arkivet får en säker placering
 • inga fönster (fönster i en befintlig lokal ska byggas igen eller kompletteras med brandklassad fönsterlucka)
 • uttryckligen förbjudet med rör för fjärrvärme och fjärrkyla i en arkivlokal
 • begränsning av brandcellsstorleken till 400 m2
  • med vissa undantag
 • automatiska släcksystem får installeras i arkivlokaler
  • antingen gassläckningssystem eller ett sprinklersystem för vatten av typen förutlösningssystem.
 • tillåtet att använda system för att sänka syrenivån i arkivet för att på så sätt hindra att brand uppstår
 • kravet på skydd mot skadlig upphettning har skärpts för pappersmaterial
 • dörrar ska numera också vara brandgastäta
 • brandklass för den bärande konstruktionen har sänkts från R120 till R60
  • för funktionsbyggnader gäller dock även fortsättningsvis R120
 • den bärande konstruktionen som omfattar arkivlokalens stabilitet vara konstruerad av obrännbart material.

Drift och underhåll

Reglerna för drift och underhåll har bantats i de nya föreskrifterna, däremot har det införts tydligare krav på dokumentation.

Ikraftträdande

De nya föreskrifterna, RA-FS 2013:4 trädde i kraft den första juni 2013. Samtidigt upphör tidigare föreskrifter RA-FS 1994:6 och RA-FS 1997:3 att gälla.

Befintliga arkivlokaler som inte uppfyller kraven i de nya föreskrifterna ska vara åtgärdade senast före utgången av 2018. Vissa av kraven är dock, enligt övergångsbestämmelserna, inte retroaktiva.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial