Varan har lagts till i varukorgen
Ingen förlängd frist för KA
Energi 6 sep 2013
Inom de blå och mörkgrå fälten finns ingen eller bara någon enstaka certifierad KA. Illustration: Boverket.
Det blev ingen förlängning av övergångsperioden för kravet på att kontrollansvariga, KA, måste vara certifierade enligt plan- och bygglagen. Det kan i vissa fall medföra att det blir svårt att få tag i en KA, vilket då innebär att det inte går att besluta om bygglov eller bevilja startbesked efter anmälan.

När den nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL, trädde i kraft den 2 maj 2011 ersattes kvalitetsansvarig av kontrollansvarig (KA).
Den kvalitetsansvarige kunde godkännas lokalt av kommunen för ett visst arbete men den kontrollansvarige måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.
Under en övergångsperiod, fram till utgången av 2012, kunde en person som tidigare varit godtagen som kvalitetsansvarig godtas om kontrollansvarig, utan certifiering, om det fanns särskilda skäl.

Senhösten 2012 fanns drygt 2 500 certifierade KA registrerade hos Boverket. Enligt Boverket och andra bedömare skulle det behövas ytterligare mellan 3 000 och 7 000 KA för att byggbranschen inte skulle råka ut för allvarliga störningar.
Riksdagen beslutade därför att övergångsperioden för kraven på kontrollansvariga enligt paragraf nio i plan- och bygglagens tionde kapitel skulle förlängas till utgången av juni månad 2013, med vissa skärpningar.

Krav på certifiering

I början av maj 2013 fanns drygt 3 300 certifierade kontrollansvariga, alltså långt ifrån det behov som uppskattades under hösten 2012. Trots det blev det ingen ytterligare förlängning av övergångstiden. Det innebär att byggnadsnämnden efter den 1 juli 2013 i vissa fall inte kan besluta om till exempel bygglov eller bevilja startbesked efter anmälan om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå.

Aktuellt behov

Boverket gjorde i våras, på uppdrag av regeringen, en kartläggning av behovet av kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen. Enligt kartläggningen finns tillräckligt många certifierade kontrollansvariga, om man ser till landet som helhet och i nuvarande konjunktur. Tillgången varierar dock i olika delar av landet. På länsnivå är det enligt Boverkets bedömning bara i Blekinge som det är brist på KA. Ser man på kommunnivå finns brister framför allt i norrlands inland, men även i Bergslagen. När byggandet ökar kommer det säkerligen att behövas ännu fler certifierade kontrollansvariga.

Delade meningar

Det är inte alla som är lika optimistiska som Boverket. Rune Johansson på Byggutbildarna, en auktoritet inom området, bedömer att behovet redan nu är mycket större än vad Boverket tror. Han pekar i sitt nyhetsbrev ”Nytt & Viktigt” på att vi under en period i slutet på 90-talet hade 5 000 certifierade KA och minst 10 000 lokalt godkända KA.

Vem som har rätt får framtiden utvisa!

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Produktion Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial