Varan har lagts till i varukorgen

Fler bostäder med enklare och samordnade bullerregler

Arbetsmiljö 3 sep 2013
Bullernivåer från trafik kan innebära hinder för nya bostäder i tätortsmiljö. Foto: Anders Wester.
Bullersamordningsutredningen föreslår i sitt delbetänkande att regelverken för buller förändras så att det blir lättare att bygga bostäder, inte minst små bostäder, i bullerutsatta miljöer.

De bullerregler som finns i dag gör det många gånger svårt att bygga bostäder i centrala lägen i tätorter. Det är framför allt svårt att bygga små lägenheter, exempelvis för studerande och ungdomar. Reglerna upplevs också som otydliga och svåra att tolka. Då kraven mellan miljöbalken och plan- och bygglagen, PBL, inte är samordnade finns en osäkerhet om hur olika bullerkrav ska tolkas. När nya bostäder byggs ska de uppfylla krav på bostadsmiljön enligt PBL medan andra krav, enligt miljöbalken, kan ställas vid eventuell tillsyn eller prövning av verksamheter.

Den så kallade Bullersamordningsutredningen, under ledning av rådmannen Anders Lillienau, har haft i uppdrag att föreslå en bättre samordning mellan de krav som gäller vid:

  • planläggning och lovgivning enligt PBL
  • prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Syftet har varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

Utredningen har nu lämnat ett delbetänkande till bostadsminister Stefan Attefall.

Förslag

Utredarens förslag i innebär korthet:

  • ökad samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken

Vid planering och byggande av bostäder görs en hälsobedömning som motsvarar miljöbalkens krav och vid tillsyn enligt miljöbalken ska utgångspunkten vara den bedömning av en bostad som gjorts enligt plan- och bygglagen. Även om bostäderna har byggts med undantag från riktvärden för buller, bör undantaget godtas även enligt miljöbalken

  • riktvärden för buller och undantag från sådana värden bör författningsregleras

Föreskrifter om riktvärden för buller vid bostadsbyggande bör införas i plan- och byggförordningen. De riktvärden som föreslås motsvarar i stort de riktvärden som tillämpas i dag.

Utredningen föreslår tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik, som går längre än vad de centrala myndigheternas riktlinjer i dag medger. Upp till 65dBA ekvivalent ljudnivå, i vissa fall ännu högre, vid fasad. Men undantag ska inte medges från riktvärden inomhus.

Även riktvärden för industribuller som ska prövas enligt miljöbalken bör regleras i en författning. Utredningen föreslår att det införs bestämmelser som möjliggör undantag från riktvärden för industribuller, vilket ska underlätta byggandet av bostäder närmare vissa verksamheter, som exempelvis hamnar.

  • kravet på ljuddämpad sida ska kunna frångås för små lägenheter

Enkelsidiga lägenheter ska kunna byggas mot den bullerutsatta sidan om inte ljudnivån överstiger 65 dBA ekvivalent nivå vid fasad. Det underlättar framför allt byggandet av smålägenheter.

Förtätning och små bostäder

Konsekvenser av förslagen blir bland annat att:

  • en effektivare och något kortare byggprocess blir möjlig
  • planering för förtätning underlättas
  • fler små lägenheter för studenter och ungdomar kan byggas.

Dessutom kan fler bostäder byggas nära:

  • väg- och spårtrafik
  • industrier och hamnar.

Ikraftträdande

Utredningens förslag är att lagbestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2014.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Lov och tillsyn Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial