Varan har lagts till i varukorgen

Utredning om byggbar mark i storstadsregionerna

Lov och tillsyn 16 okt 2013
Regeringsuppdrag till länsstyrelser att inventera beståndet av byggrätter i tillväxtregionerna. Foto: Claes Hammarlin.
I en utredning ska fem länsstyrelser inventera och undersöka varför man inte utnyttjat de byggrätter som finns planerade i detaljplaner till att bygga nya bostäder, när det är ett skriande behov.

– Vi måste bygga fler bostäder och bättre utnyttja den mark som finns, säger bostadsminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.
I storstadsregionerna finns många byggrätter som inte används idag, och det är förvånande eftersom det är viktigt att de planer som kommunerna gör för bostadsförsörjning verkligen genomförs, säger han.

Befolkningen i Sverige ökar, speciellt i tillväxtregionerna, och efterfrågan på bostäder i ett ökande antal kommuner stiger. Utbyggnaden av bostäder sker inte i motsvarande takt. Regeringen försöker nu undanröja de hinder som finns för ett ökat bostadsbyggande.

Områden med detaljplan för bostadsbyggande

Det har visat sig att det i vissa delar av landet finns detaljplaner för bostadsändamål som inte utnyttjats för sitt syfte, även i landets tillväxtregioner och i kommuner där det är bostadsbrist.
Lantmäteriet har också lämnat information om outnyttjade byggrätter för bostadsändamål.
Några av landets större byggföretag disponerar även de detaljplanelagd och byggklar mark för bostadsändamål men har inte startat något byggande där.
Regeringen tycker att mark som planlagts för ett visst ändamål ska användas till detta. Om man inte utnyttjar den för avsett ändamål så är det inte rationell markanvändning och det förhindrar samtidigt att man kan använda marken till något annat.
Regeringen vill att bostadsbyggandet ska öka i takt med behov.

Var finns områdena och varför är de inte bebyggda?

I de områden där tillväxten har varit störst de senaste tio åren och behovet av nya bostäder är stort har nu länsstyrelserna nu fått i uppdrag att analysera varför man inte byggt bostäder så det täcker behovet.

Utredningen ska visa på områden med detaljplaner där man inte tagit i anspråk byggrätterna, vem som äger marken eller vem som är exploatör. Länsstyrelserna ska också undersöka varför byggrätterna inte utnyttjats.

De fem länsstyrelserna det berör är länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Skåne samt Västra Götalands län.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 mars 2014.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial