Varan har lagts till i varukorgen

Rätten att välja sotningsentreprenör

Juridik 30 okt 2013
Domslut gav fastighetsägare rätt att välja sotare.
Hade brandkåren rätt att avslå en fastighetsägares ansökan om att själv välja sotare med hänvisning till att kommunen hade ett civilrättsligt avtal med en sotningsentreprenör. Nej säger kammarrätten och underinstanserna.

Fastighetsägaren överklagade beslutet från brandkåren hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsen kunde inte finna några skäl för att inte låta den sotare fastighetsägaren valt få sota, således upphävde länsstyrelsen brandkårens beslut.

Länsstyrelsen i Örebro

Brandkåren överklagade länsstyrelsens beslut i förvaltningsrätten.
Som skäl angav de bland annat att länsstyrelsens beslut uppmanade brandkåren att bryta ett upprättat avtal och att det kunde medföra en rättslig process. Ett annat skäl som brandkåren angav var att kommunen inte har skyldighet att medge tillstånd att utföra arbetet för annan än av kommunen anlitad sotningsentreprenör. De angav också att ansvaret för sotning ligger hos kommunen och att kommunen själv bestämmer hur man organiserar och bedriver sin verksamhet. Om lagstiftaren hade haft som avsikt att avreglera sotningen skulle ansvaret för att sotning utförs ligga hos den enskilde.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Förvaltningsrätten hade inte samma åsikt som brandkåren om hur man skulle tolka bestämmelsen, vilken var att kommunen får medge att en fastighetsägare låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Att det fanns ett avtal med en sotningsentreprenör i kommunen utgjorde enligt förvaltningsdomstolen inget skäl att avslå ansökan från fastighetsägaren.
Förvaltningsrätten avslog därmed överklagandet från brandkåren.

Kammarrätten i Göteborg

Brandkåren gick vidare och överklagade Förvaltningsrättens dom i kammarrätten.
Kammarrätten instämde dock med förvaltningsrättens bedömning och avslog överklagandet från brandkåren.

Kommunens ansvar

Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning utförs.
Brandskyddskontrollen, som görs för att tidigt upptäcka brister hos värmeanläggningen som kan medföra risk för brand, får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning. Sotaren utses av kommunen, men det är Räddningsverket som beslutar hur ofta brandskyddskontrollen ska utföras.

Kommunens rättigheter

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten men ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kravet på att kommunen ska kontrollera brandskyddet ska också kvarstå, vilket innebär att kommunen ser till att anläggningen rengörs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Detta framgår av föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter