Varan har lagts till i varukorgen
Planerna för Slussen får ja av domstolen
Energi 3 okt 2013
Nu har beslutet kommit. Slussen har fått sin detaljplan godkänd. Foto: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor/Stockholms stad
Mark- och miljööverdomstolen godkände detaljplanen för ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Domen kan inte överklagas till Högsta domstolen.

Detaljplanen möjliggör ombyggnad av Slussenområdet med nya publika platser, gator och kajer, ny- och ombyggnad av funktioner och ytor kopplade till kollektivtrafiken samt reglerar byggrätter för ny bebyggelse. Planen möjliggör nybyggnad av slussränna samt nya avbördningskanaler från Mälaren och Saltsjön.

– Vi är väldigt, väldigt glada idag! Den här domen är ett kvitto på att vi verkligen har en gedigen och väl genomarbetad detaljplan. Ombyggnaden av Slussen är helt nödvändig, dagens anläggning är i dåligt skick, och dessutom måste vi kunna tappa ut mer vatten från Mälaren till Saltsjön. Och så kommer Stockholm att få en ny, attraktiv mötesplats vid Slussen, anpassad för vår tid och för framtiden, säger Andreas Burghauser, projektchef för Slussenombyggnaden i ett pressmeddelande.

Många har protesterat

Flera protester har lämnats mot planerna av både privatpersoner och företag. De anser att detaljplanen strider mot översiktsplanen och mot detaljplanen som gäller för Glashuset där man säger att huset inte får rivas eller att glasfasaden inte får förvanskas. Det har också kommit påpekanden om att Slussens klöverformade trafikapparat har ett kulturhistoriskt värde. Trafikapparaten är inte ett byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet avstyrkte en byggnadsminnesförklaring med hänsyn till trafikanläggningens tekniska skick. Varken Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen har avstyrkt att anläggningen ska tas bort.
Mark- och miljööverdomstolen avfärdar alla invändningar. Bedömningen från Mark- och miljööverdomstolen blev därför att detaljplanen inte ska upphävas.

Lång tid till byggstart

Även om detaljplanen är godkänd kommer det att ta tid innan arbetena kan påbörjas. Bygget behöver fler tillstånd, dels en detaljplan för bussterminalen i Katarinaberget under Mosebacke, dels en miljödom för vattenverksamhet vid Slussen. Detaljplanen för bussterminalen har överklagats och ligger hos mark- och miljödomstolen för avgörande. Målen kan sedan gå vidare till högre instanser efter överklaganden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Kyla Renoveringar Lov och tillsyn Juridik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial