Varan har lagts till i varukorgen
Lämna synpunkter på BBR 2014
Bestämmelser 21 okt 2013
Enklare byggregler ska få fart på byggandet av studentbostäder. Foto: Ulf Söderlund.
Lättnader i kraven på student- och ungdomsbostäder samt skärpta energikrav är två tunga förändringar som Boverket vill göra i byggreglerna. Boverket vill nu ha in synpunkter på de föreslagna ändringarna som ska träda i kraft 1 juli 2014.

Boverket har nu kommit så långt i arbetet med revideringen av sina byggregler, projekt BBR 2014, att förslagen har gått ut på remiss. Remisstiden sträcker sig till den 13 december och verkets målsättning är att kunna EU-anmäla de kommande reglerna i slutet av februari 2014.

Förutom ändrade regler för studentbostäder och skärpta energikrav finns en del nya ändringsförslag i avsnitten 3, 5 och 6.

Tidigare remiss

De ändringar i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö och avsnitt 8 Säkerhet vid användning som tidigare varit ute på remiss men sedan inte togs med i den BBR-revidering som trädde i kraft 1 juli 2013 tas med i kommande revidering. De ingår dock inte i remissen, förutom vissa av förslagen i avsnitt 6 och 8 som har omarbetats i större omfattning efter remissbehandlingen. Det gäller bland annat reglerna för mikrobiell tillväxt i avsnitt 6:6 och reglerna om takskydd i avsnitt 8:24.

Student- och ungdomsbostäder

För att göra det enklare att bygga bostäder för unga föreslår Boverket bland annat:

  • lättnader i bostadsutformningskraven
  • en ny verksamhetsklass i brandavsnittet för gemensamhetsboende
  • lättnader i kraven på dagsljus och solljus
  • förenklingar av energihushållningskraven för små byggnader samt för byggnader som till övervägande delen innehåller små lägenheter.

Energihushållning

Boverket föreslår ett mer förfinat system med geografiska justeringsfaktorer, för att ge samma förutsättningar i hela landet. Dessutom föreslås att fler byggnadskategorier införs i avsnittet om energihushållning. Ett förslag till skärpta energikrav kommer i början av nästa år.

Övriga förändringar

Bland övriga förslag till förändringar kan nämnas:

  • ett nytt system med brandtekniska klasser på kablar
  • höjd effektangivelse för fastbränsleeldning
  • ett förtydligande om att skyltning av parkeringsplats för rörelsehindrade bör vara läsbar under vintertid.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial