Varan har lagts till i varukorgen

Allmänna råd samt vägledning om rivningsavfall

Lov och tillsyn 14 okt 2013
Nya allmänna råd och en temasida på webben ger vägledning för den som ska riva en byggnad. Foto: Ulf Söderlund.
Boverket har gett ut nya allmänna råd om rivningsavfall samt kompletterat webbplatsen PBL kunskapsbanken med vägledning för rivningsavfall och avfallshantering.

När den nya Plan- och bygglagen, PBL, trädde ikraft år 2011 ändrades reglerna om hantering av avfall vid rivning väsentligt. Det särskilda kontrollsystem som fanns för rivningsåtgärder avskaffades och i stället kom sådana åtgärder att omfattas av lagens generella kontrollsystem. Till reglerna om rivning i äldre PBL fanns vägledning och allmänna råd i avsnitt 7:10 i Boverkets handbok ”Boken om lov, tillsyn och kontroll”.

Underlätta tillämpningen

Att ett nytt kontrollsystem införts kan medföra en osäkerhet hos de som ska tillämpa reglerna, både hur de ska tolkas och i vilken utsträckning Boverkets allmänna råd till gamla PBLs regler fortfarande kan och bör tillämpas. För att underlätta tillämpningen av de nya reglerna har Boverket nu gett ut nya allmänna råd samt skapat ett tema om rivningsavfall och avfallshantering i webbvägledningen PBL kunskapsbanken .

Allmänna råd

Boverkets nya allmänna råd om rivningsavfall, BFS 2013:15 RIV 1, trädde i kraft den 1 oktober i år. I den förtydligar Boverket:

 • vilka uppgifter som bör ingå i en kontrollplan om rivningsavfall
 • att det bör göras en materialinventering på plats
  • om det inte är uppenbart onödigt
 • behovet av kontrollansvariges närvaro vid en inventering.

I råden förtydligas även vilka handlingar som bör lämnas till byggnadsnämnden som underlag för tekniskt samråd.

PBL Kunskapsbanken

Boverkets webbvägledning PBL kunskapsbanken har kompletterats med en temasida om rivningsavfall och avfallshantering. Där beskrivs hela processen för rivningsavfall som rör åtgärder som omfattas av plan- och bygglagens kontrollsystem. Alltså rivningsåtgärder som antingen kräver:

 • rivningslov
 • bygglov
 • anmälan.

Normalt medför det krav på bland annat:

 • kontrollplan
 • kontrollansvarig
 • tekniskt samråd.

Vägledningen omfattar inte:

 • avfall som uppkommer vid
  • nybyggnad
  • vid rivning som inte omfattas av plan- och bygglagens krav
 • arbetsmiljöfrågor i samband med rivning.

På temasidan har Boverket även förtydligat vilka uppgifter och vilket ansvar som åligger:

 • byggnadsinspektören
 • byggherren
 • entreprenören
 • den kontrollansvariga.

Här finns också frågor och svar samt, under Lästips, en bra sammanställning av andra användbara publikationer och webbplatser.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial