Varan har lagts till i varukorgen

Regeringen vill tillåta större friggebodar

Lov och tillsyn 20 nov 2013
Regeringen är öppen för att låta friggebodarna växa ytterligare. Foto: Ulf Söderlund.
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att titta på möjligheten att tillåta friggebodar som är större än de idag tillåtna 15 kvadratmetrarna samt även titta på om det finns fler åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov.

När friggebodåtgärderna bygglovbefriades möttes det av viss skepsis, men nu är de bygglovbefriade bodarna och skärmtaken ett naturligt inslag i många bostads- och fritidshusområden. Ytan på friggeboden har under årens lopp även ökats från ursprungliga 10 kvadratmeter till dagens 15 kvadratmeter.

Friggebodar och andra åtgärder

Nu anser regeringen att plan- och bygglagen inte bör ställa mer omfattande krav på bygglov än vad som är motiverat utifrån samhällets behov. Boverket har därför fått i uppdrag att undersöka om det är rimligt att låta friggebodarna få vara lite större än idag. Boverket ska också utreda om det finns andra byggåtgärder som skulle kunna slippa bygglov.

Genom att undanta ett antal åtgärder från bygglov blir det enklare för den enskilde samtidigt som det innebär en avlastning för byggnadsnämnderna och domstolarna.

Komplement

Boverket uppdrag är ett komplement till de regelförenklingar som Plangenomförandeutredningen föreslog i sitt betänkande som lämnades i maj i år:

  • liten tillbyggnad till bostadshus på högst 15 kvadratmeter
  • inreda ytterligare en bostad i ett en- eller tvåbostadshus
  • inreda en bostad i en komplementbyggnad
  • göra högst två takkupor (under vissa förutsättningar).

Snabba ryck

Regeringen vill att uppdraget som rör friggebodarna ska redovisas redan den 12 december i år. Det bredare förenklingsarbetet ska redovisas senast den 1 juli 2014.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial