Varan har lagts till i varukorgen
Nyheter i AMA Anläggning 13
Teknik 25 nov 2013
AMA Anläggning 13 innehåller flera nyheter. En av förändringarna är att avsnittet om geosynteter har strukturerats om. Foto: Anders Wester.
Revideringen av bokserien AMA Anläggning 13 är snart klar. Bland annat har täckregeln för jordschakt ändrats samt nya koder och rubriker för gröna tak införts.

Strax efter årsskiftet publiceras AMA RA och MER Anläggning 13. Några veckor efter det publiceras även den tryckta versionen. AMA Anläggning 13 innehåller bland annat följande viktiga nyheter:

Tillfällig spont. Arbeten med permanent spont har flyttats från avsnitt BG till CD och behandlas nu som permanent markförstärkningsåtgärd. Tillfälliga sponter för förarbeten och liknande beskrivs som tidigare under aktuella koder och rubriker under BG.

Geosynteter. Numera finns det en hel del produkter inom området med olika egenskaper och för olika ändamål. I och med det har avsnittet om geosynteter genomgått en omstrukturering.

Rivning, demontering och flyttning. Nya koder och rubriker för demontering har införts tillsammans med begreppsbestämningar för flyttning, demontering och rivning, för att särskilja när koderna och rubrikerna ska användas. Skillnaden mellan rivning och demontering är att material som demonteras ska hanteras försiktigt för att antingen återanvändas i entreprenaden eller förbli beställarens egendom och då läggas upp på anvisad plats.

Rivning avser normalt material som rivs och bortforslas ut ur arbetsområdet, till exempel för omhändertagande på avfallsanläggning. Men rivningsmassor kan i vissa fall även användas till fyllning inom arbetsområdet.

Täckregel för jordschaktens släntlutning. I MER har täckregeln för jordschakt ändrats från 2:1 till 1:1 vilken gäller om inget annats har angivits i handlingarna. Det som är viktigt att känna till är att projektören alltid ska ange lutningen på schaktslänter i bygghandlingen. De aktuella jordarternas geotekniska egenskaper ska ligga till grund för bestämning av släntlutningar. Ändringen i MER har gjorts med hänsyn till säkerhets- och arbetsmiljöaspekter.

OR-mängder utgår. Andra ändringar i MER är att OR-mängder utgår och att ändringar av mät- och ersättningsregler inte längre ska förtecknas i AF-delen. Ändringarna kommer sig av de ändringar som gjorts i AMA AF 12 och som påverkar innehållet i MER Anläggning 13. OR-mängder kan visserligen fortsätta att användas men är ingenting som arbetsgruppen för AMA Anläggning rekommenderar. När det gäller objektsspecifika förändringar av mät- och ersättningsreglerna så ska dessa nu i stället förtecknas i en handling som rangordningsmässigt står över MER (AB 04 kap 1 § 3).

I praktiken innebär det att denna handling, Objektspecifika mät- och ersättningsregler, ges rangordning 6 och av inledningen till den handlingen ska det tydligt framgå att den avser ändringar av och tillägg till MER Anläggning 13. Handlingen kommer sedan att utgöra en kontraktshandling.

Definitionen av jord- och bergschakt. En tydligare definition har gjorts för jordschakt respektive bergsschakt. Den tidigare definitionen byggde på storleken på de schaktredskap som krävs för uppgiften medan den nya definitionen bygger på jordens odränerade skjuvhållfasthet vilket möjliggör en kontroll om tveksamheter skulle uppkomma.

Bergborrning. Under avsnittet som gäller bergborrning så har kodstrukturen förändrats. En annan indelning av koder och rubriker har gjorts samtidigt som texterna har setts över för att vara bättre anpassade till de arbetsmetoder som branschen använder.

Nytt inom gröna tak. Nya koder och rubriker samt texter för gröna tak och liknande tillämpningar har införts. Gränsdragning mot AMA Hus görs så att allt upp till och med tätskiktet på underliggande konstruktion ska beskrivas med koder och rubriker från AMA Hus. Efterföljande arbeten beskrivs sedan i AMA Anläggning.

FAKTA AMA Anläggning 13

AMA Anläggning publiceras strax efter årsskiftet 2013-2014 först på AMA:s webbtjänst och några veckor senare kommer även den tryckta versionen att finnas tillgänglig. Parallellt med publiceringen så kommer även det nya utbildningsmaterialet att produceras och det beräknas vara färdigställt en bit in på 2014. Även beskrivningsverktyget kommer att uppdateras med förslag på beskrivningstexter utifrån den nya utgåvan

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA AMA Anläggning 13

AMA Anläggning publiceras strax efter årsskiftet 2013-2014 först på AMA:s webbtjänst och några veckor senare kommer även den tryckta versionen att finnas tillgänglig. Parallellt med publiceringen så kommer även det nya utbildningsmaterialet att produceras och det beräknas vara färdigställt en bit in på 2014. Även beskrivningsverktyget kommer att uppdateras med förslag på beskrivningstexter utifrån den nya utgåvan

Fördjupningsmaterial