Varan har lagts till i varukorgen
Nu kan toalettavfall certifieras
Vatten och avlopp 5 nov 2013
En ny certifiering ska öka andelen små avlopp vars slam kan återföras säkert som gödning för jordbruket. Foto: Thord Sköldekrans.
Toalettavfall innehåller näringsämnen, till exempel fosfor, kväve och kalium, som kan göra stor nytta som gödsel i jordbruket. Nu har Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, utvecklat ett nytt certifieringssystem som innebär att hanteringen runt avfallet kvalitetssäkras av en oberoende part.

Det nya certifieringssystemet, SPCR 178, är avsett för beståndsdelar, så kallade fraktioner, från små avlopp (slutna tankar och minireningsverk), som efter behandling ska återföras till jordbruket. Systemet ställer krav på vilka avloppsfraktioner som får ingå i den återförda växtnäringen och för att anläggningen ska kunna certifieras ska avloppsfraktionerna uppfylla de grundläggande kriterierna "hygieniskt säkra" och "intressanta som gödselmedel".

– Det långsiktiga målet med certifieringssystemet är att återföra växtnäring från hushållen till jordbruket framför allt från urin och fekalier, där det mesta av växtnäringen från hushållen finns, säger Emma Ekberg, certifieringsingenjör
på SP.

För kommuner

Certifieringssystemet riktar sig främst till kommuner, som är huvudmän för omhändertagande och behandling av avloppsfraktioner, och till jordbruket, som är slutanvändare av avloppsfraktionerna. Enligt Emma Ekberg ­finns det flera fördelar med certifieringssystemet för landets kommuner.

– Då intresset för en kvalitetssäkrad fraktion är hög bland jordbrukarna innebär detta att kommunen lättare hittar en avsättning för denna typ av avfall. Hanteringen sker i större utsträckning i närområdet, vilket innebär minskade transporter och i och med det minskade kostnader, säger Emma Ekberg.

FAKTA Bakom certifieringssystemet

Certifieringssystemet för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp har tagits fram av Telge Nät och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med dotterbolaget JTI. Arbetet har finansierats av Regionplane- och Trafikkontoret i Stockholms län (RTK), LRF, Telge Nät och Avfall Sverige.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Bakom certifieringssystemet

Certifieringssystemet för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp har tagits fram av Telge Nät och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med dotterbolaget JTI. Arbetet har finansierats av Regionplane- och Trafikkontoret i Stockholms län (RTK), LRF, Telge Nät och Avfall Sverige.