Varan har lagts till i varukorgen
Byggsanktionsavgiftens övergångsregler
Lov och tillsyn 18 nov 2013
Från det att överklagan lämnats in till dess att dom föll i målet hade regeringen reviderat de aktuella paragraferna i plan- och byggförordningen. Foto: Ulf Söderlund.
Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål som avgjordes efter den första juli i år fastställt byggsanktionsavgift för en överträdelse som begicks före de ändringar i sanktionsavgiften som infördes den första juli.

Mark- och miljööverdomstolen har nu i höst avgjort ett ärende som påbörjades före de ändringar i plan- och byggförordningen som trädde i kraft 1 juli 2013. Efter många rättsliga turer slutade ärendet med att fastighetsägarna endast ska betala byggsanktionsavgift för överträdelsen att de påbörjat tillbyggnaden innan startbesked meddelats.

Både bygglov och startbesked

I maj 2012 beslutade en byggnadsnämnd att ett par fastighetsägare skulle betala 138 600 kronor i byggsanktionsavgift för att de utan bygglov och utan startbesked påbörjat en tillbyggnad.

Fastighetsägarna överklagade beslutet men länsstyrelsen avslog överklagandet i augusti 2012.

Bara bygglov

Fastighetsägarna gick då vidare till mark- och miljödomstolen (MMD) som konstaterade att det grundläggande felet hade bestått i att fastighetsägarna inte hade inhämtat något bygglov innan arbetena påbörjats. Att fastighetsägarna inte inväntat startbesked ansåg MMD vara sekundärt till själva bygglovsplikten. MMD fann därför att byggsanktionsavgift endast skulle utgå för att åtgärden utfördes utan bygglov och att beloppet skulle bli 116 600 kronor.

Bara startbesked

Nu kommer det intressanta. Nämnden överklagade nämligen MMDs dom till mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) eftersom de tyckte att en avgift på 116 600 kronor var för låg. I och för sig överklagade även fastighetsägarna, men deras överklagan kom in för sent så MMÖD avvisade den.

Den fråga som MMÖD nu hade att ta ställning till var om byggsanktionsavgift skulle krävas både för överträdelsen och att den aktuella tillbyggnaden påbörjats:

  • utan att bygglov sökts
  • innan startbesked meddelats.

När MMÖD prövar frågan har plan- och byggförordningen uppdaterats genom SFS 2013:308. Enligt den nya lydelsen är överträdelsen att påbörja en tillbyggnad innan lov sökts inte längre förenad med någon sanktion. Enligt övergångsbestämmelserna ska den nya lydelsen tillämpas om de leder till lindrigare påföljd. MMÖD konstaterar därför att det inte ska tas ut någon byggsanktionsavgift för att tillbyggnaden påbörjades utan att bygglov var sökt.

Att påbörja en tillbyggnad innan byggnadsnämnden gett startbesked är dock förenad med byggsanktionsavgift enligt såväl PBFs nya som gamla lydelse. När det gäller storleken på avgiften visar det sig att den tidigare bestämmelsen ger en lindrigare påföljd än den nya regeln. MMÖD fastställer därför byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat tillbyggnaden utan startbesked till 22 000 kronor, beräknad enligt de tidigare reglerna.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter