Varan har lagts till i varukorgen
Lättare få övervaka butiker
Styr och övervakning 21 mar 2013
Regeringen vill se över kameraövervakningslagen. I en remiss till lagrådet föreslår man att 1998 års lag om allmän kameraövervakning samt vissa bestämmelser i personuppgiftslagen ska ersättas.

För närvarande finns det bestämmelser om allmän kameraövervakning i två lagar, lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen.

Regeringen föreslår nu att alla bestämmelser om allmän kameraövervakning samlas i en lag, kameraövervakningslagen.

Tanken är att reglerna ska bli mer överskådliga och lättillgängliga när de samlas i en enda lag.  Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2013.

Större utrymme för kameraövervakning

Om man tittar på vad regeringen föreslår så kommer det även framgent att krävas tillstånd vid övervakning av platser dit allmänheten har tillträde, till exempel gator och torg.

Tillstånd ska ges om intresset av övervakning väger tyngre än integritetsintresset. En nyhet är att det uttryckligen anges att vikt ska fästas vid om ändamålet med övervakningen är att avslöja eller utreda brott samt om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet används.

I den föreslagna lagen skapas större utrymme för kameraövervakning utan krav på tillstånd, bland annat i butiker, tunnelbanan och parkeringshus. Sådan övervakning ska i stället vara tillåten efter anmälan.

Gäller inte privat övervakning

För övervakning där allmänheten inte har tillträde ska det inte heller i fortsättningen krävas tillstånd.

I förslaget tydliggörs när sådan kameraövervakning får ske. För rent privat övervakning, till exempel i hemmet, ska den nya lagen inte gälla.

Stärkt sekretesskydd

För att förstärka integritetsskyddet införs en skadeståndsbestämmelse som ger enskilda rätt till ersättning vid överträdelser av lagen. I samma syfte stärks sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material.

Datainspektionen får en central tillsynsroll i syfte att göra länsstyrelsernas praxis mer enhetlig.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Styr och övervakning Säkerhet- och larmsystem Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial